Høringsnotat om eierskapsbegrensninger i kystfiskeflåten

Høringsfristen er 2007-10-25.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.01.2008

Vedlagt følger Fiskeri- og kystdepartementets høringsnotat om eierskapsbegrensninger i kystfiskeflåten.

Høringsfristen er satt til fredag 25. januar 2008.

Høringsnotatet vil være tilgjengelig i elektronisk form på www.regjeringen.no/fkd. Vi gjør også oppmerksom på at høringssvarene vil gjøres tilgjengelig elektronisk etter høringsfristens utløp.

Med hilsen

Jan Frederik Danielsen
avdelingsdirektør
Dag Ove Solsvik
førstekonsulent