Høringsnotat om oppfølging av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen mv.

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette ut et høringsnotat med forslag til lovendringer blant annet i forbindelse med oppfølging av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen. Det foreslås blant annet å lovfeste kompetansekrav i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Videre foreslås det lovendringer som er nødvendige i forbindelse med overføring av tannhelsetjenesteansvaret fra fylkeskommunene til kommunene og forsøk med overføring av driftsansvar for distriktspsykiatriske sentre (DPS) til kommuner. I høringsnotat-et foreslås også endringer i helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og tannhelsetjenesteloven for å tydeliggjøre tjenestenes ansvar for å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep. I tillegg foreslås det lovendringer for å tydeliggjøre kontaktlegeordningen samt kommunens plikt til psykososial beredskap og oppfølging.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2016

Vår ref.: 16/2766

Høringsnotat om oppfølging av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen mv. 

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette ut et høringsnotat med forslag til   lovendringer blant annet i forbindelse med oppfølging av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen.

Det foreslås blant annet å lovfeste kompetansekrav i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Videre foreslås det lovendringer som er nødvendige i forbindelse med overføring av tannhelsetjenesteansvaret fra fylkeskommunene til kommunene og forsøk med overføring av driftsansvar for distriktspsykiatriske sentre (DPS) til kommuner. I høringsnotat-et foreslås også endringer i helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og tannhelsetjenesteloven for å tydeliggjøre tjenestenes ansvar for å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep.  I tillegg foreslås det lovendringer for å tydeliggjøre kontaktlegeordningen samt kommunens plikt til psykososial beredskap og oppfølging. 

Bakgrunn

Stortinget har besluttet å overføre det offentliges ansvar for tannhelsetjenester fra fylkeskommunene til kommunene. Stortinget har også vedtatt at det skal etableres en forsøksordning hvor kommuner kan få ansvar for å drifte distriktspsykiatriske sentre (DPS). Dette skjedde ved Stortingets behandling av Meld. St. 14 (2014-2015) Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner og Innst. 333 S (2014-2015) den 9. juni 2015.

Videre har Stortinget sluttet seg til regjeringens forslag ved behandlingen av Meld. St. 14 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet den 12. november 2015. Forslaget til lovfesting av kompetansekrav er en del av departementets oppfølging av forslagene i meldingen. Forslagene til tydeliggjøring av kontaktlegeordningen samt kommunens plikt til psykososial beredskap og oppfølging, er ikke omtalt i meldingen.

Det tas sikte på å legge frem en lovproposisjon våren 2017.

Om høringsnotatet

Høringsnotatet inneholder lovforslag knyttet til følgende oppgaver/tema: 

  • Krav om at      kommunen må ha knyttet til seg lege, sykepleier, fysioterapeut,      helsesøster og jordmor. Det tas sikte på at lovendringen skal tre i kraft      1. januar 2018.
  • Krav om at kommunen      må ha psykolog, ergoterapeut og tannlege knyttet til seg. Disse      lovendringene skal etter planen tre i kraft først fra 1. januar 2020.
  • Lovfesting av at      kommunen skal ha veiledningsplikt overfor spesialisthelsetjenesten på      tilsvarende måte som spesialisthelsetjenesten har overfor kommunene.
  • Tydeliggjøring av      kommunens ansvar for pasient-, bruker- og pårørendeopplæring.
  • Tydeliggjøring av      helse- og omsorgstjenestens ansvar for å forebygge, avdekke og avverge      vold og seksuelle overgrep.
  • Etablering av en forsøksordning      hvor kommuner kan få ansvar for å drifte distriktspsykiatriske sentre      (DPS).
  • Lovendringer som      er nødvendige for å overføre ansvaret for tannhelsetjenester fra      fylkeskommunene til kommunene. Kommunens ansvar foreslås regulert i helse-      og omsorgstjenesteloven, mens pasientens rettigheter foreslås regulert i      pasient- og brukerrettighetsloven.
  • Tydeliggjøring av      kontaktlegeordningen for alle helseinstitusjoner som omfattes av      spesialisthelsetjenesteloven.
  • Tydeliggjøring av      kommunens plikter når det gjelder psykososial beredskap og oppfølging.

 

Innsending av høringssvar

Høringsuttalelser skal avgis elektronisk i høringsløsningen nederst på denne siden. Høringsinstansene kan registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelse, også institusjoner og andre som ikke står oppført på høringslisten. Alle uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser, med mindre høringssvaret inneholder taushetsbelagt informasjon.

Vi ber høringsinstansene videreformidle høringsnotatet til relevante underliggende organer og eventuelt andre aktører dersom disse ikke står oppført på høringslisten.

Frist for å avgi høringsuttalelse er 1. oktober 2016.

 

Med vennlig hilsen                                                           

 

Kari Sønderland (e.f.)

Ekspedisjonssjef

 

Elisabeth Salvesen

avdelingsdirektør

 

ADHD Norge

Akademikerne

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem

Autismeforeningen i Norge

Actis

AKAN

A-larm

Alternativ til vold – behandlings- og kompetansesenter

Anonyme alkoholikere

 

Barneombudet

Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet

Bedriftsforbundet

Bipolarforeningen

Blå Kors Norge

Borgestadklinikken

Brukerforeningen LAR-NettNorge

Brukerorganisasjonen for LARiNord (Marborg)

Barn av rusmisbrukere (BAR)

 

Datatilsynet

Delta

De fylkeskommunale eldrerådene

Den norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Den norske jordmorforening

Den norske legeforening

Den norske Revisorforening

Den norske tannlegeforening

Departementene

De regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål

Direktoratet for e-helse

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

 

Fagforbundet

Fagrådet innen rusfeltet i Norge

Fellesorganisasjonen FO

Finans Norge

Folkehelseinstituttet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forbundet mot rusgift

Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnfordring

Forskningsstiftelsen FAFO

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Foreningen for Human Narkotikapolitikk

Frelsesarmeen

 

Helsedirektoratet

Helse- og sosialombudet i Oslo

Helsetjenestens Lederforbund

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

Hovedorganisasjonen Virke

Hvite Ørn – interesse og brukerorganisasjon for psykisk helse

 

Innovasjon Norge

Innvandrernes Landsorganisasjon, INLO

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi

 

JURK

Juss-Buss

Jussformidlingen

Jusshjelpa

 

Kirkens bymisjon

Kommunalbanken

Kommunal landspensjonskasse

Konkurransetilsynet

Kreftforeningen

Kriminalomsorgsdirektoratet

KS – Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

 

Landets fylkeskommuner

Landets fylkesmenn

Landets helseforetak

Landets høgskoler (m/helsefaglig utdanning)

Landets kommuner

Landets pasient- og brukerombud

Landets private sykehus

Landets regionale helseforetak

Landets universiteter

Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsforeningen we shall overcome

LAR Nett Norge

Likestillings- og diskrimineringsnemnda

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Landsforeningen mot stoffmisbruk (LMS)

Legeforeningen

Likestillingssenteret

 

Mental Helse Norge

Mental Helse Ungdom

MIRA-senteret  

 

NAPHA

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

Nettverket for private helsevirksomheter

Norges forskningsråd

Norges Handikapforbund

Norges Juristforbund

Norges kommunerevisorforbund

Norges Tannteknikerforbund

Norsk Ergoterapeutforbund

Norsk forbund for utviklingshemmede

Norsk forening for psykisk helsearbeid

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Helse- og velferdsforum

Norsk Kiropraktorforening

Norsk Manuellterapeutforening

Norsk Pasientforening

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

Norsk Pensjonistforbund

Norsk psykiatrisk forening

Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin (NFRAM)

Norsk Psykologforening

Norsk rådmannsforum

Norsk sykehus og helsetjenesteforening (NSH)

Norsk sykepleierforbund

Norsk Tannpleierforening

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Norsk Tourette Forening

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 

Opus Systemer AS

Organisasjonen Voksne for Barn

 

Parat

Parat Helse

Pasientskadenemnda

Personvernnemnda

Praksiseierforeningen

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forening

ProLAR – Nasjonalt forbund for folk i LAR

Pårørendealliansen

 

Regjeringsadvokaten

Regionsentrene for barn og unges psykiske helse

Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO)

Riksrevisjonen

ROS (rådgivning om spiseforstyrrelser)

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)

Rådet for psykisk helse 

 

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner SAFO

Sametinget

Senter for medisinsk etikk

SINTEF Helse

SPEKTER

Spiseforstyrrelsesforeningen

Skattedirektoratet

Spilleavhengige i Norge

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK)

Statens helsepersonellnemnd

Statens helsetilsyn

Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)

Statens legemiddelverk

Statens pensjonskasse

Statens seniorråd

Statistisk sentralbyrå (SSB)

Stortingets ombudsmann for forvaltningen  

Sysselmannen på Svalbard

Stiftelsen Fransiskushjelpen

Stiftelsen Kraft

Stiftelsen Pinsevennenes evangeliesentre

Stiftelsen iOmsorg

 

Unio

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsforbundet

 

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Yngre legers forening