Høring om rekruttering i fiskeflåten - etablering som fartøyeier

Fiskeri- og kystdepartementets høring om rekruttering i fiskeflåten - etablering som fartøyeier.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.08.2008

Vår ref.:


Vedlagt følger Fiskeri- og kystdepartementets høringsnotat om rekruttering i fiskeflåten - etablering som fartøyeier.

Høringsfristen er satt til fredag 29. august 2008.

Høringsnotatet er tilgjengelig i pdf-format. Vi gjør også oppmerksom på at høringssvarene vil gjøres tilgjengelig elektronisk etter høringsfristens utløp.


Med hilsen

Vidar Landmark
fung. avdelingsdirektør
Dag Ove Solsvik
førstekonsulent


 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kunnskapsdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet

Fiskeridirektoratet
Innovasjon Norge

Sametinget
Landsdelsutvalget
Vestlandsutvalget
Akershus fylkeskommune
Aust-Agder fylkeskommune
Finnmark fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Møre og Romsdal fylke
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Rogaland fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Østfold fylkeskommune
Bolystrådet

Norges Fiskarlag
Norges Kystfiskarlag
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Sjøoffisersforbund
Sør-Norges Trålerlag
Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening
Fiskekjøpernes Forening
Norske Sjømatbedrifters Landsforening
NNN

Finansnæringens Hovedorganisasjon
Sparebankforeningen

NOFIMA Marked
Norges fiskerihøgskole
Samfunns- og næringslivsforskning

Fiskerifaglig opplæringskontor for Rogaland/Skagerak
Fiskerifaglig opplæringskontor for Møre og Romsdal
Opplæringskontorene for fiskeri og havbruk i Sogn og Fjordane
Opplæringskontorene for fiskeri og havbruk i Midt-Finnmark
Opplæringskontorene for fiskerifagene i Hordaland
Opplæringskontorene for fiskerinæringa i Midtre-Nordland
Opplæringskontorene i fiskeri- og havbruksfag, Hammerfest
Opplæringskontorene Austevoll
Opplæringskontorene for fiskerinæringa i Helgeland
Opplæringskontorene for fiskerinæringa i Troms
Vox

Til toppen