Høringsnotat om skattemessige tilpasninger til vedtatte endringer i regnskapsloven

Resultat: Kapittel 6 i Ot.prp. nr. 26 (2005-2006) Om lov om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen (endret skatte- og avgiftsopplegg 2006 mv.)

Med forutsatt virkning for regnskapsåret 2005 er det vedtatt vesentlige endringer i regnskapslovgivningen. Det er forutsatt at disse endringene i regnskapslovgivningen skal være skattemessig nøytrale. I dag har departementet sendt ut et høringsnotat med forslag til skattemessige nøytraliseringstiltak. (03.06.05)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

05/1450 SL AGE/rla

03.06.05

Høringsnotat om skattemessige tilpasninger til vedtatte endringer i regnskapsloven

Vedlagt følger Finansdepartementets høringsnotat av i dag om skattemessige tilpasninger til endringer i regnskapsloven. Notatet inneholder vurdering av behovet for og forslag til endringer i skattereglene som følge av vedtatte endringer i regnskapslovgivningen, jf. endringslov 10. desember 2004 nr. 81, jf. Ot.prp. nr. 89 (2003-2004) og endringslov sanksjonert 3. juni 2005, jf. Ot.prp. nr. 39 (2004-2005).

Ved endringslov av 10. desember 2004 nr. 81 ble regnskapsloven endret slik at norske regnskapspliktige kan velge å avlegge selskapsregnskap basert på internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), slik de er godkjent av EU-kommisjonen i henhold til Europarlamentets- og rådsforordning (EF) nr 1606/2002 og implementert i norsk rett i medhold av særskilt forskrift fastsatt med hjemmel i en ny § 3-9 annet ledd i regnskapsloven. Ved endringslov sanksjonert 3. juni 2005 ble det vedtatt ytterligere endringer i regnskapsloven, som innebærer en begrenset tilnærming til de internasjonale regnskapsstandarder innenfor regnskapslovens system.

Det har vært en forutsetning for begge endringer i regnskapslovgivningen at de endrede regnskapsregler ikke skal ha skattemessige effekter. Endringene skal være skattemessige nøytrale. Dette har også vært forutsetningen for de vurderinger og forslag til skattemessige tilpasninger som fremlegges i høringsnotatet.

Departementet antar at effektene av de endrede regnskapsreglene med hensyn til skattemessig tidfesting av inntekter og fradrag, i stor utstrekning kan nøytraliseres ved uttrykkelig lovfesting av skatterettslige regler som allerede anses å følge av gjeldende rett. Det samme gjelder regnskapsreglenes betydning for spørsmålet om skattemessig aktiveringsplikt eller fradragsrett for kostnader. I det vesentlige foreslås lovfestet at inntekter må være innvunnet og kostnader må være pådratt før tidfesting basert på regnskapsreglene er aktuelt. Videre foreslås presisert at regnskapsreglene om balanseføring eller fradragsføring av kostnader knyttet til erverv av driftsmidler mv. bare har betydning i den utstrekning aktiveringsplikt ikke følger av den særlige skatteregel i skatteloven § 6-1 første ledd første punktum.

Ovennevnte utgangspunkter etter gjeldende rett har til dels vært omdiskutert i teori og praksis. Forslaget om faktisk pådragelse som vilkår for skattemessig tidfesting av kostnader, innebærer bl.a. at Høyesteretts avgjørelse av 14. desember 2004 (Shell-dommen) ikke vil bli å legge til grunn for fremtiden.

Eneste vesentlige avvik fra nøytralitetsforutsetningen er et forslag om at banker og finansieringsforetak også ved beskatningen skal benytte markedsverdiprinsippet for sine finansielle instrumenter og varederivater som oppfyller kriteriene i regnskapsloven § 5-8. Dette er et unntak fra det realisasjonsprinsipp som ellers gjelder for beskatning av gevinst og tap på finansielle instrumenter.

De endrede regnskapsregler har også skattemessige effekter i kraft av særlige skatteregler som bygger direkte på regnskapsmessige balansestørrelser. Dette er bl.a. aktuelt etter særlige regler innen rederibeskatning hvor effektene er foreslått nøytralisert ved lovtiltak som bygger på vedtatte selskapsrettslige regler om nøytralisering av selskapenes adgang til å foreta utbytteutdelinger uavhengig av om selskapsregnskap avlegges etter IFRS eller etter regnskapslovens ordinære system. Dette er også aktuelt innen petroleumsbeskatningen hvor effektene foreslås nøytralisert ved særlige forskriftsbestemmelser om at selskapene skal behandle avsatt utbytte som gjeld uansett om regnskap avlegges etter IFRS eller etter regnskapslovens system.

Departementet ønsker både innspill med hensyn til mulige andre identifiserbare endringer i regnskapslovgivningen med skattemessige effekter enn de som er beskrevet i notatet og kommentarer til de fremlagte vurderinger, løsninger og utkast til lovforslag vedrørende de identifiserte endringer. En ber videre om at høringsmerknader, i tillegg til å bli sendt i papirformat, sendes pr. e-post til ” postmottak@finans.dep.no”.

Begge de vedtatte endringer av regnskapslovgivningen skal forutsetningsvis tre i kraft for regnskapsåret 2005. Den formelle ikrafttredelse er lagt til den tid Kongen bestemmer. De skattemessige tilpasninger må derfor forutsetningsvis også tre i kraft for inntektsåret 2005, dvs. fra 1. januar 2005. Lovforslag må således fremmes overfor Stortinget senest tidlig i høst for å kunne bli vedtatt før årsskiftet. For at denne

tidsplanen skal kunne holdes, settes høringsfristen til 15 . august 2005.

Med hilsen

Bjørn Berre
avdelingsdirektør

Vibeke Parr
lovrådgiver

Høringsnotatet kan du lese her (PDF-format)

Nærings- og handelsdepartementet

Postboks 8014 Dep

0030 OSLO

Olje- og energidepartementet

Postboks 8148 Dep

0030 OSLO

Aksjonærforeningen i Norge

Postboks 1963 - Vika

0125 OSLO

Arbeidsgiverforeningen for Skip og Offshorefartøyer

Rådhusgaten 25

0158 OSLO

Bedriftsforbundet (NBF)

C.J. Hambros pl. 5

0164 OSLO

Den Norske Advokatforening

Kr. Augustsgt. 9

0164 OSLO

Den norske Revisorforening

Postboks 5864 Majorstua

0308 OSLO

Finansforbundet

Schweigaardsgt. 14

0185 OSLO

Finansieringsselskapenes forening

Hansteens gt 2

0253 OSLO

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)

Postboks 2473 Solli

0202 OSLO

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)

Postboks 2900 Solli

0230 OSLO

Handelshøgskolen BI

Postboks 580

1302 SANDVIKA

Kredittilsynet

Postboks 100 Bryn

0611 OSLO

Landslaget for Regnskapskonsulenter

Falsensgt 14

2314 HAMAR

Landsorganisasjonen i Norge

Youngsgaten 11

0181 OSLO

Ligningsutvalget

C. Sundtsgate 15

5004 BERGEN

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Postboks 99 Sentrum

0101 OSLO

Norges Handelshøyskole

Hellevn. 30

5035 BERGEN

Norges Pensjonskassers Forening

Postboks 2417 Solli

0201 Oslo

Norges Rederiforbund

Postboks 1452 Vika

0116 OSLO

Norsk Aktuarforening
v/Kari Halvorsen Holter Gjensidige

Postboks 276

1324 LYSAKER

Norsk Investorforum

Postboks 394 Sentrum

0103 OSLO

Norsk Regnskaps Stiftelse

Postboks 5864 Majorstuen

0306 OSLO

Norsk Øko-Forum

Postboks 2853 Tøyen

0608 OSLO

Norske Finansanalytikeres Forening

Postboks 1276 Vika

0111 OSLO

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Postboks 5250 Majorstua

0303 OSLO

Oljeindustriens Landsforening (OLF)

Vassbotnen 1

4033 STAVANGER

Oljeskattekontoret

Postboks 6315 Etterstad

0604 OSLO

Oslo Børs

Postboks 460 Sentrum

0105 OSLO

Prosessindustriens landsforening

Postboks 5487 Majorstua

0305 OSLO

Rederienes Landsforening

Essendrops gt. 6

0368 OSLO

Skattedirektoratet

Postboks 6300 Etterstad

0603 OSLO

Skattebetalerforeningen

Postboks 213 Sentrum

0103 OSLO

Sparebankforeningen i Norge

Universitetsgaten 8

0164 OSLO

Statistisk Sentralbyrå

Postboks 8131 Dep

0033 OSLO

Teknologibedriftenes Landsforening

Postboks 7072 Majorstua

0306 OSLO

Verdipapirfondenes forening

Postboks 2524 Solli

0202 OSLO

ØKOKRIM

Postboks 8193 Dep

0034 OSLO