Hovedtariffavtalene i staten 1. mai 2018 - 30. april 2020 - lokale forhandlinger 2018 og beregning av lokal avsetning

Vi viser til brev om lokale forhandlinger 2018 datert 4. juli 2018.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) leverer på samme måte som i fjor nødvendige grunnlagsdata slik at den enkelte virksomhet kan beregne avsetningen til lokale forhandlinger. Vedlagt oversendes en oversikt over hvilke gjennomsnittslønner virksomhetene skal benytte, sammen med formler og veiledning.

KMD beregner som vanlig med utgangspunkt i lønnsstatistikken per 1. oktober foregående år, det vil si det grunnlaget som de sentrale partene er enige om i Statistikk og beregningsutvalget i staten (SBU). KMD beregner ut fra dette gjennomsnittlig årslønn for begge avtaler på den enkelte virksomhet. Det er denne beregnede årslønnen per hovedtariffavtale, som det enkelte forhandlingssted skal benytte ved utregning av den lokale avsetningen.

Den enkelte virksomhet skal multiplisere den gjennomsnittlige årslønnen med antall årsverk i virksomheten per 1. mai 2018, slik det fremkommer i vedlegg. Dette beløpet multipliseres deretter med prosentsatsen for de lokale forhandlingene. Dette må gjøres for begge avtaler. 

Årsverk beregnes ut fra avtalt stillingsprosent for den enkelte ansatte per 1. mai 2018. Dersom det per 1. mai 2018 foreligger en midlertidig avtale om reduksjon/økning i stillingsprosent for en periode, legges den reduserte/økte stillingsprosenten til grunn.

Det er to ark i vedlagte regnebok som skal benyttes for beregning av virksomhetens avsetning til lokale 2.5.1-forhandlinger.

Med hilsen

Jørn-Flemming Nordvik (e.f.)
for Statens personaldirektør
Ragnar Ihle Bøhn
utredningsleder

 

Vedlegg:

Virksomhetene lokal beregning (xlxs)

 

Kopi:

Akademikerne
Direktoratet for forvaltning og IKT
LO Stat
UNIO - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - Stat