Høyring - endring i forskrifter til spesialisthelsetenestelova og folketrygdlova

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høyring framlegg om endring i forskrift om godtgjørelse av utgifter til helsehjelp som utføres poliklinisk ved statlige helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak og forskrift om egenandelstak 1.

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 20.11.2015

Vår ref.: 15/3177

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høyring framlegg om endring i forskrift  om godtgjørelse av utgifter til helsehjelp som utføres poliklinisk ved statlige helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak og forskrift om egenandelstak 1.

Føremålet med endringa er å gje fysioterapeutar, ergoterapeutar og kliniske ernæringsfysiologar høve til å krevja godkjend eigendel for poliklinisk helsehjelp, og å syta for at denne eigendelen går inn i frikortordninga i eigendelstak 1. Framlegget vert gjort med atterhald om Stortinget sitt budsjettvedtak.

Høyringsfrista er fredag 20. november 2015.

Alle kan uttala seg om høyringa, og dette kan gjerast digitalt på denne sida. Høyringsfråsegner er offentlege etter offentleglova, og vert publiserte.

 

Med venleg helsing                                                          

Are Forbord (e.f.)

avdelingsdirektør

Ingrid Husom

seniorrådgjevar

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Blå Kors Norge
Den Norske Legeforening
Departementene
Diakonhjemmet Sykehus
Ergoterapeutene
Fagforbundet
Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon
Fellesorganisasjonen FO
Frelsesarmeen
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Haraldsplass Diakonale Sykehus
Helfo
Helse- og sosialombudet i Oslo
Helsedirektoratet
Kirkens Bymisjon
Kliniske ernæringsfysiologers foreining (KEFF)
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Landets distriktpsykiatriske sentra
Landets fylkeskommuner
Landets fylkesmenn
Landets helseforetak
Landets høyskoler (m/helsefaglige utdanninger)
Landets kommuner
Landets pasient- og brukerombud
Landets regionale helseforetak
Landsforeningen for pårørende innen psykiatri (LPP)
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Mental Helse Norge
Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Norsk Audiografforbund
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Pasientforening
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Psykologforening
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norske Kvinners Sanitetsforening
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
PARAT-Helse
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
Rådet for psykisk helse
Sametinget
SPEKTER
Statens helsetilsyn
Unio
Utdanningsforbundet
VIRKE
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)