Høyring - endring i forskrifter til spesialisthelsetenestelova og folketrygdlova

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høyring framlegg om endring i forskrift om godtgjørelse av utgifter til helsehjelp som utføres poliklinisk ved statlige helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak og forskrift om egenandelstak 1.

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 20.11.2015