Høyring - Endringar i jernbanelova og einskilde andre lover som følgje av jernbanereforma

Samferdselsdepartementet har sendt på høyring eit framlegg om endringar i jernbanelova og einskilde andre lovar som følgje av jernbanereforma. Høyringsfrist er 19. april 2016. Regjeringa la 10. juni 2016 fram ein lovproposisjon for Stortinget, med forslag til endringar i jernbanelova, pantelova, tinglysingslova og matrikkellova - sjå: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-143-l-20152016/id2503445/

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.04.2016