Høyring - felles fråsegn frå EØS EFTA-statane om direktiv om forbrukarrettar

Høyringsfrist: 09.08.2010

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 09.08.2010

Vår ref.: 201000051 EP LVM/bj

Høyring – felles fråsegn frå EØS EFTA-statane om direktiv om forbrukarrettar


EU-kommisjonen la 8. oktober 2008 fram eit forslag til direktiv om forbrukarrettar, COM (2008)614. Forslaget er EØS-relevant og vart sendt på høyring 27. november 2008. Direktivet blir for tida handsama i Rådet og Europaparlamentet etter medbestemmingsprosedyren. Regjeringa følgjer aktivt opp arbeidet med direktivet i EU.

Rapportøren i Europaparlamentet har nå kome med eit framlegg til endringar i teksten frå kommisjonen. Det vil bli vurdert å gi ei felles fråsegn frå EØS EFTA-statane til framlegget frå rapportøren. Framlegget frå rapportøren kan ein finne på Europaparlamentet sin nettstad: http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201006/20100628
ATT77148/20100628ATT77148EN.pdf
.

Det synest som at Europaparlamentet har ein stram tidsplan for den vidare handsaminga og vil ha frist for å fremme eventuelle endringsforslag i fyrste halvdel av september 2010. Høyringsinstansane er med dette invitert til å kome med merknader til bruk i ein eventuell slik fråsegn frå EØS EFTA-statane.

Eventuelle merknader kan sendast til Justisdepartementet, Lovavdelinga, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo, gjerne òg per e-post til hans.kaiser@jd.dep.no, innan 9. august 2010. Departementet beklagar at ein av omsyn til handsaminga av saka i EU-systemet må setje ein så kort frist. Den vidare oppfølginga vil skje i samarbeid mellom Justisdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Med helsing

Kari Sigurdsen e.f.
fung. lovrådgivar

Lone Veel Midtbø
fyrstekonsulent

Liste over høyringsinstansar:


Alle departementa

Finanstilsynet
Forbrukarombodet
Forbrukarrådet
Forbrukartvistutvalet
Konkurransetilsynet
Regjeringsadvokaten
Statens institutt for forbruksforskning (SIFO)
Stortingets ombodsmann for forvaltninga

Boligprodusentenes Forening
Byggmesterforbundet
COOP Norge SA
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Direktesalgsforbundet
Distansehandel Norge
Fellesforbundet
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Forbruker Europa (ECC Norway)
Handelens- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Huseiernes Landsforbund
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Landsorganisasjonen i Norge
Maskinentreprenørenes Forbund
Nei til EU
Norges Automobil-Forbund
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norsk Vann BA
Næringslivets Hovedorganisasjon
Stiftelsen Elektronikkbransjen
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Til toppen