Høyring - forskrift om fordeling av herrelaus arv til frivillig verksemd til fordel for barn og unge

Bakgrunnen er endringar i Arvelova, som trådde i kraft 1. september 2015, som inneber at dersom ein avdød ikkje har slektningar, ektemake eller sambuar som arvar han, og han ikkje har gjort testament om arven, skal nettoformuen fordelast til frivillig verksemd til fordel for barn og unge.

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 18.11.2016

Vår ref.: 16/8844

Høringsbrev - forskrift om fordeling av herralus arv til frivillig verksemd til fordel for barn og unge

Kulturdepartementet legg med dette fram forskrift til fordeling av herrelaus arv til frivillig verksemd til fordel for barn og unge. Framlegget inneheld:       

  • forslag til forskrift til fordeling av herrelaus arv til frivillig verksemd til fordel for barn og unge
  • høyringsnotat med omtale av forskrift til fordeling av herrelaus arv til frivillig verksemd til fordel for barn og unge
  • forslag til retningsliner til forskrift om fordeling av herrelaus arv til frivillig verksemd til fordel for barn og unge.

Bakgrunnen er endringar i Arvelova, som trådde i kraft 1. september 2015, som inneber at dersom ein avdød ikkje har slektningar, ektemake eller sambuar som arvar han, og han ikkje har gjort testament om arven, skal nettoformuen fordelast til frivillig verksemd til fordel for barn og unge.

Kulturdepartementet legg opp til ei tildeling av herrelaus arv i regi av Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), jf Prop.18 L (2014-2015). Forslag til retningslinene er utarbeidd av LNU.

Høyringsfrist er fredag 18. november 2016.

Høyringssvar til forskrift til fordeling av herrelaus arv til frivillig verksemd til fordel for barn og unge, skal sendast digitalt på regjeringen.no. Dette gjevast under "Send inn høringssvar" 

Høyringssvar til forslag til retningslinjer til fordeling av herrelaus arv til frivillig verksemd til fordel for barn og unge, skal sendast  til LNU til herrelausarv@lnu.no

Vi ber om at adressatane førelegg høyringsbrevet med vedlegg for relevante organisasjonar og underliggjande etatar og organ som ikkje er ført opp på adresselista.

 

Med helsing

Heidi Karslen (e.f.)
avdelingsdirektør

Annbjørg Ramstad
seniorrådgjevar

4H Norge

Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan

AFS Norge Internasjonal utveksling

Agder og Telemark bispedømmeråd

Akademikerne

Aleneforeldreforeningen

Amnesty International Norge

Angstringen

Antirasistisk senter

Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeidssøkerforbundet

Barne- og likestillingsdepartementet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet

Bjørgvin bispedømmeråd

Blå Kors Norge

Borg bispedømmeråd

CARE Norge

Childwatch International - UiO

De Unges Orkesterforbund

Den norske Dommerforening

Den Norske Misjonsallianse

Det Norske Bibelselskap

Det Norske Misjonsforbund

Det Norske Misjonsselskap

Fattighuset

Finansdepartementet

Flyktninghjelpen

Folkeakademienes Landsforbund

Forandringsfabrikken

Forbundet KYSTEN

Forbundet mot rusgift

Foreningen 2 foreldre

Foreningen for hjertesyke barn

Forsvarsdepartementet

Forum for Barnekonvensjonen

Frelsesarmeen

Friluftslivets fellesorganisasjon

Frivillighet Norge

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Gjeldsofferalliansen

Hamar bispedømmeråd

Helse- og omsorgsdepartementet

Home Start Familiekontrakten Norge

Hovedorganisasjonen Virke

Indremisjonsforbundet

Innvandrernes  Landsorganisasjon (INLO)

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

IOGT i Norge

Islamsk Råd Norge

Justis- og beredskapsdepartementet

KIA - Kristent Interkulturelt Arbeid

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Kirkens Bymisjon i Bergen

Kirkens Bymisjon i Kristiansand

Kirkens Bymisjon Oslo

Kirkens Bymisjon Tromsø

Kirkens Bymisjon Trondheim

Kirkens Nødhjelp

Kirkerådet

Klima- og miljødepartementet

KNIF - Kristen-Norge Innkjøpsfelleskap

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene

Kreftforeningen

KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Likestillings- og diskrimineringsombudet

LIM - likestilling, integrering, mangfold

Lions Club Norge

LNU - Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Mental Helse Norge

Miljøstiftelsen Bellona

Minotek - Minoritetspolitisk tenketank

MIR - Multikulturelt initiativ og ressursnettverk

MIRA - Ressursenter for innvandrer- og flyktningkvinner

Misjon Uten Grenser

Motorførernes Avholdsforbund

Møre bispedømmeråd

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Natur og Ungdom

Nidaros bispedømmeråd

Nord-Hålogaland bispedømmeråd

Noregs Bygdeungdomslag

Noregs Ungdomslag

Norges Astma- og Allergiforbund

Norges Barne- og ungdomskorforbund

Norges Blindeforbund

Norges Bygdekvinnelag

Norges Handikapforbund

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Norges KFUK-KFUM

Norges Korforbund

Norges Kristelige Studentforbund

Norges Kristne Råd

Norges kulturvernforbund

Norges Kvinne- og Familieforbund

Norges Kvinnesaksforening

Norges Miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Normisjon

Norsk Folkehjelp

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Norsk Kulturarv

Norsk Luthersk Misjonssamband

Norsk Musikkorpsforbund

Norsk musikkråd

Norsk Organisasjon for Asylsøkere

Norsk Pasientforening

Norsk Revmatikerforbund

Norsk Skoleorkesterforbund

Norske Kvinners Sanitetsforening

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Olje- og energidepartementet

Organisasjon mot offentlig diskriminering

Organisasjonen Voksne for Barn

Oslo bispedømmeråd

Oslo Katolske Bispedømme

PLAN International Norge

Redd Barna

Redningsselskapet

Regnskogfondet

RUSFRI Kristenfolkets Edruskapsråd

Røde Kors

Røykfritt Miljø Norge

Rådet for psykisk helse

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Sametinget

Samferdselsdepartementet

SEIF - Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

SOS-Barnebyer

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statsministerens kontor

Stavanger bispedømmeråd

Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

Stiftelsen Kirkens Bymisjon

Stiftelsen Kirkens Familievern

Stiftelsen rettferd for taperne

Straffedes organisasjon i Norge

Strømmestiftelsen

Sør-Hålogaland bispedømmeråd

Tunsberg bispedømmeråd

UNICEF Norge

Utenriksdepartementet

Utrop

Utviklingsfondet

Velferdsalliansen

Vellenes Fellesorganisasjon

Vi som har et barn for lite

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund