Høyring - forskrift om gebyr for Stiftelsestilsynets handsaming av saker etter lov om samvirkeforetak

Justisdepartementet sender på høyring eit forslag til forskrift om gebyr for Stiftelsestilsynets handsaming av saker etter lov 29. juni 2007 nr. 81 om samvirkeforetak (samvirkelova). Høyringsfristen er 27. desember 2007.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.12.2007

Høyringsnotatet - utkast til forskrift om gebyr for Stiftelsestilsynets handsaming av saker etter lov om samvirkeforetak - kan du lese i pdf-format her

 

 

Høyringsinstansar

Barne- og likestillingsdepartementet
Finansdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Fornyings - og administrasjonsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kultur- og kyrkjedepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Olje- og energidepartementet

Brønnøysundregistra
Forbrukarombodet
Forbrukarrådet
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Statens landbruksforvaltning
Statistisk Sentralbyrå
Stiftelsestilsynet

AL Norske Boligbyggelags Landsforbund
Coop NKL BA
Den norske Revisorforening
Det Kgl. Selskap for Norges Vel
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
HOFF Norske Potetindustrier BA
Kjøttindustriens Fellesforening
Kornbøndenes Interesseorganisasjon
Landkreditt
LO
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bondelag
Norges Fiskarlag
Norges kystfiskarlag
Norges Pelsdyralslag BA
Norges Råfisklag
Norges Sildesalgslag
Norges Skogeierforbund
Norsk Landbrukssamvirke
Norsk senter for bygdeforskning
Norske Blomsterprodusenter BA
Norske Felleskjøp BA
Norsvin BA
Nortura BA
Næringslivets Hovedorganisasjon
Næringsmiddelbedriftenes Landsforening
Private Barnehagers Landsforbund
Samvirkeutvalget
Sparebankforeningen
Synnøve Finden ASA
TINE BA
TONO BA
ULOba

Til toppen