Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høyring - forslag om at det ikkje skal reknast renter på restskatt som skattytaren betaler innan 31. mai i skattefastsettingsåret

Finansdepartementet sender på høyring eit forslag om at det ikkje skal reknast rentetillegg på restskatt som skattytarane betaler innan 31. mai i skattefastsettingsåret.

Status: Under behandling

Høyringsfrist: 10.03.2019

Vår ref.: 16/1388

Høyring - forslag om at det ikkje skal reknast renter på restskatt som skattytaren betaler innan 31. mai i skattefastsettingsåret

Finansdepartementet sender på høyring eit forslag om at det ikkje skal reknast rentetillegg på restskatt som skattytarane betaler innan 31. mai i skattefastsettingsåret.

Frå og med våren 2020 vil dei fleste skattytarane få skatteoppgjeret tidlegare enn det som er vanleg i dag. Formålet med forslaget i denne høyringa er at skattytarar som då får skatteoppgjeret før 31. mai, på same måte som i dag skal kunne betale skatten sin innan denne datoen, utan at dei må betale renter.

Fristen for å sende inn høyringssvar er 10. mars 2019. Høyringssvar skal sendast inn digitalt på departementet sine nettsider. Alle kan sende inn høyringssvar, men merk at svara som eit klart utgangspunkt er offentlege etter offentleglova og normalt vert publiserte på nettet saman med dei andre høyringssvara.

Med helsing

 

Henriette S. Hjort e.f.
avdelingsdirektør

 

                                                                             Håvard Lyngmo
                                                                             lovrådgjevar

 

Arbeids- og sosialdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Bedriftsforbundet
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Finans Norge (FNO)
Hovedorganisasjonen Virke
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Fiskarlag
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund
Norges Rederiforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Øko-Forum (NØF)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO
Regelrådet
Regnskap Norge
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Statistisk sentralbyrå
Storbedriftenes skatteforum
Unio, hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
ØkonomiforbundetTil toppen