Høyring - forslag til endringar i bustadoppføringslova og avhendingslova - skjerping av garantireglar og regulering av vidaresal

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.02.2009

Vår ref.: 200802808 EP TFJ/mk

Høyring – forslag til endringar i bustadoppføringslova og avhendingslova – skjerping av garantireglar og regulering av vidaresal


Justisdepartementet sender med dette på høyring eit forslag om endringar i lov 13. juni 1997 nr. 43 om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) og lov 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eigedom (avhendingslova).

Etter bustadoppføringslova § 12 skal entreprenøren stille garanti for oppfyllinga av avtalen. Departementet gjer framlegg om å utvide storleiken på garantiane og å lengje garantitida. Det blir også gjort framlegg om å endre avhendingslova og bustadoppføringslova slik at det klart går fram at såkalla vidaresalskontraktar fell
innanfor verkeområdet til desse lovene. I det vedlagde høyringsnotatet er det gjort nærmare greie for framlegga.

Ei liste over adressatane er lagt ved høyringsbrevet. Vi ber om at adressatane sjølve gjer høyringsbrevet kjent for eventuelle underordna etatar og organ. Ein kan få fleire eksemplar av høyringsbrevet ved å vende seg til Justisdepartementets lovavdeling, tlf. 22 24 53 99 / 61. Høyringsbrevet er også lagt ut på følgjande internettadresse: http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer.html?id=1922.

Departementet ber om svar innan 1. februar 2009.

Høyringsfråsegnene skal sendast til Justisdepartementet, Lovavdelinga, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo. Dersom det let seg gjere, ber vi om at fråsegnene i tillegg blir sende som Word-filer til: tore.fjortoft@jd.dep.no.

Med helsing


Inge Lorange Backer e.f.
ekspedisjonssjef


Tore Fjørtoft
lovrådgivar

Høyringsinstansar:

Barne- og likestillingsdepartementet

Finansdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Miljøverndepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Bankklagenemnda

Bedriftsforbundet

Boligprodusentenes Forening

Byggenæringens Landsforening

Den Norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Eiendomsmeglerforetakenes Forening

Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg

Finansforbundet

Finansieringsselskapenes Forening

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Forbrukarombodet

Forbrukarrådet

Forening for Byggesak og Samarbeid

Foreningen Næringseiendom

Forum for Byggesak

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Juss-Buss

Juss Hjelpa i Nord-Norge

Jussformidlingen i Bergen

Kredittilsynet

Landsorganisasjonen i Norge

Maskinentreprenørenes Forbund

Noregs Bank

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Norges Byggmesterforbund 

Norges Bygg- og Eiendomsforening

Norges Eiendomsmeglerforbund

Norges Huseierforbund

Norges Hytteforbund

Norges Praktiserende Arkitekter

Norges TakseringsForbund

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Norsk Forening for Byggesak og Byggeplasstilsyn

Norske Arkitekters Landsforbund

Norske Boligbyggelags Landsforbund

Norske Murmesteres Landsforening

Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS

Næringslivets Hovedorganisasjon

Oslo Bolig- og Sparelag

Regjeringsadvokaten

Rådgivende Ingeniørers Forening

SINTEF

Sparebankforeningen i Norge

Standard Norge

Statens bygningstekniske etat

Stortingets ombodsmann for forvaltninga

Takentreprenørenes Forening

Tekna

Tekniske Entreprenørers Landsforening

Teknisk-Naturvitenskapelig Forening

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø

Varme- og sanitærentreprenørenes forening

 

Til toppen