Høyring - Inkassolova

- forslag til endringar i inkassolova som følgje av parlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF og rådsdirektiv 92/51/EØF som endra ved parlaments- og rådsdirektiv 2001/19/EF

Høringsfrist 4. juni 2007

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.06.2007

Vår ref.: 200700428 EP TFJ/mk

Høyring – forslag til endringar i inkassolova som følgje av parlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF og rådsdirektiv 92/51/EØF som endra ved parlaments- og rådsdirektiv 2001/19/EF

Justisdepartementet sender med dette på høyring forslag til endringar i lov 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven),  jf. vedlagte høyringsnotat. Formålet med forslaget er å bringe inkassolova i samsvar med EU-direktiva om gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjonar.

Direktivteksten til parlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjonar er lagt ved i engelsk versjon. Andre språkversjonar er tilgjengelege på internettsida: http://eur-lex.europa.eu/.

Høyringsfristen er 4. juni 2007. Høyringsfråsegnene skal sendast til Justisdepartementet, Lovavdelinga, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo. Vi ber om at fråsegnene også blir sende elektronisk til følgjande adresse: per.sigvald.wang@jd.dep.no.

Ei liste over adressatane er lagt ved. Vi ber om at adressatane legg høyringsbrevet fram for eventuelle underliggande etatar og organ som saka vedkjem. Ein kan få fleire eksemplar av høyringsbrevet ved å vende seg til Justisdepartementets lovavdeling, tlf. 22 24 53 62 eller 22 24 53 63.

Med helsing


Inge Lorange Backer e.f.
ekspedisjonssjef


Tore Fjørtoft
lovrådgivar

Høyringsinstansar:

 

Barne- og likestillingsdepartementet

Finansdepartementet

Fornyings- og administrasjons-departementet

Nærings- og handelsdepartementet

Utanriksdepartementet

Datatilsynet

Forbrukarombodet

Forbrukarrådet

Kredittilsynet

Noregs Bank

Regjeringsadvokaten

Statens innkrevjingssentral

Stortingets ombodsmann for forvaltninga

ØKOKRIM

Bankklagenemnda

Bedriftsforbundet

Debitorforeningen

Den Norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Den norske Revisorforening

Finansforbundet

Finansieringsselskapenes Forening

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Gjeldsoffer-Alliansen

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Inkassoklagenemnda

Juridisk rådgivning for kvinner

Juss-Buss

Juss Hjelpa i Nord-Norge

KrediNor 

Landsorganisasjonen i Norge

Lindorff AS

Nordenfjeldske Creditreform AS

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Norges Kreditorforbund

Norsk Egeninkassoforening

Norske Inkassobyråers Forening

Norske Kredittopplysningsbyråers Forening

Næringslivets Hovedorganisasjon

PayEx

Regional støtte for behandling av gjeldsordningssaker

Sparebankforeningen i Norge

Til toppen