Høyringar

Høyring - forslag til endringar i psykisk helsevernloven – kontroll for å hindre innføring av legemiddel, rusmiddel, skadelege stoff, farlege gjenstandar og rømmingshjelpemiddel

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høyring forslag om endringar i psykisk helsevernloven om utvida tilgang til kontroll for å hindre innføring av legemiddel, rusmiddel, skadelege stoff, farlege gjenstandar og rømmingshjelpemiddel.

Status: Ferdigbehandla

Høyringsfrist: 08.01.2016

Vår ref.: 15/3209

Høyring - forslag til endringar i psykisk helsevernloven – kontroll for å hindre innføring av legemiddel, rusmiddel, skadelege stoff, farlege gjenstandar og rømmingshjelpemiddel

Det blir meldt om funn av våpen, andre farlege gjenstandar og rusmiddel, særleg i dei akuttpsykiatriske avdelingane. Det blir rapportert om branntilløp, sjølvdrap, voldelege og trugande episodar. Pasientane får mindre utbytte av behandlinga og tilsette og medpasientar føler seg utrygge. Helse- og omsorgsdepartementet foreslår derfor endringar i psykisk helsevernloven om utvida tilgang til å gjennomføre sikkerheitskontrollar i det psykiske helsevernet.

 

Institusjonar for døgnopphald skal kunne innføre rutinekontroll av person (kroppsvisitasjon) og eigedelar når pasienten kjem til institusjonen. Formålet med kontrollane skal vere å hindre innføring av legemiddel, rusmiddel, skadelege stoff, rømmingshjelpemiddel og farlege gjenstandar. I dag kan slik kontroll berre gjennomførast når det ligg føre ein konkret mistanke om innføring av noko som kan utgjere ein sikkerheitsrisiko.

Alle pasientar som kjem til ein institusjon i det psykiske helsevernet, uavhengig av om det dreier seg om døgn-, dag- eller poliklinisk behandling, skal kunne kontrollerast når det ligg føre ein grunngjeven mistanke om at pasienten har med seg noko som kan utgjere ein sikkerheitsrisiko for dei sjølve, andre pasientar eller tilsette. I dag er lovheimelen for slik kontroll avgrensa til institusjonar for døgnopphald.

Forslaga gjeld både for pasientar som er frivillig innlagte og pasientar som er innlagte til tvungent psykisk helsevern.

Ny løysning for høyringssvar

Departementet har innført ei ny løysning for høyringssvar. Høringssvar kan avgjevast digitalt på denne sida.

Høyringsinstansane kan registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. Høyringsinstansane kan også sende høyringssvar utan å registrere seg.

Høyringsinstansane blir bedne om å vurdere om saka bør sendast til underliggande etatar eller verksemder, tilknytte verksemder, medlemmar e.l.

Alle kan avgje høyringsuttaler. Uttaler er som hovudregel offentlege etter offentleglova og vil bli publisert.

Høyringsfristen er sett til 8. januar 2016.

Med vennleg helsing                                                        

 

Kari Sønderland (e.f.)

ekspedisjonssjef

 

Eldrid Byberg

seniorrådgjevar

 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikkje handskrevne signaturar.

 

ACTIS

ADHD Norge

Afasiforbundet i Norge

Akademikerne

A-LARM – Bruker og pårørendeorganisasjon for åpenhet om rus og behandling

Amalie Skrams Hus

Amnesty International Norge

Ananke, Norsk OCD forening

Angstringen Norge

Apotekforeningen

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblemer

Autismeforeningen i Norge

Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet

Barneombudet

Bikuben - regionalt brukerstyrt senter

Blå Kors Norge

Bruker Spør Bruker

Brukerforeningen LAR Nett Norge

Civita

Datatilsynet

De regionale komiteer for medisinsk forskningsetikk

Delta

Den internasjonale juristkommisjon – norsk avdeling

Den nasjonale forskningsetiske komitè for medisin (NEM)

Den Norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Den norske legeforening

Den rettsmedisinske kommisjon

Departementene

Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Det Norske Nettverket av Fontenehus

Domstolsadministrasjonen

Fagforbundet

Fagrådet innen rusfeltet

Fellesorganisasjonen

Flyktninghjelpen

Folkeaksjonen mot maktmisbruk, politistat og overgrepskultur (Fampo)

Forskerforbundet

Forskningsstiftelsen FAFO

Fransiscushjelpen

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Fylkesrådene for funksjonshemmede

Galebevegelsen i Norge

Gatejuristen – Kirkens bymisjon

Helsedirektoratet

Helsetjenestens Lederforbund

Hovedorganisasjonen Virke

Human-Etisk Forbund

Hvite Ørn – Interesse- og brukerorganisasjon innen psykisk helse

Høyesterett

IKS Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser

Informasjonssenteret Hieronimus

Institutt for helse og samfunn

Institutt for samfunnsforskning

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Juss-Buss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

KIM-senteret

Kirkens Bymisjon

Klientaksjonen

Klinikk sikkerhetspsykiatri Helse Bergen HF

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

Kriminalomsorgsdirektoratet

Lagmannsrettene

Landets fylkeskommuner

Landets Fylkesmenn / Sysselmannen på Svalbard

Landets helseforetak

Landets høyskoler (m/helsefaglig utdannelse)

Landets kommuner

Landets kontrollkommisjoner

Landets krisesentre

Landets pasient- og brukerombud

Landets politidistrikt

Landets regionale helseforetak

Landets regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål

Landets regionale kompetansesentre for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri

Landets universiteter

Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)

Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (LMS)

Landsforeningen for barnevernsbarn

Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (LEVE)

Landsforeningen for Oppsøkende Sosialt Ungdomsarbeid

Landsforeningen for Psykopat Ofre

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP)

Landsforeningen for Voldsofre og Motarbeiding av Vold

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Legeforeningens forskningsinstitutt

Likestillings- og diskrimineringsombudet

LINK Oslo – Senter for selvhjelp og mestring

Manifestsenteret

Medborgernes Menneskerettighetskommisjon

Menneskeverd

Mental Helse

Mental Helse Ungdom

NA, Anonyme Narkomane

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin – Uni helse

Nasjonalt kompetansesenter for minoritetshelse (NAKMI)

Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin (NAKOS)

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA)

Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling

Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet

Norges Farmaceutiske Forening

Norges forskningsråd

Norges Handikapforbund

Norges Juristforbund

Norsk Forbund for Psykoterapi

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Norsk forening for barn og unges psykiske helse (NBUP)

Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid

Norsk helse- og Velferdsforum

Norsk Helsesekretærforbund

Norsk Organisasjon for asylsøkere (NOAS)

Norsk Pasientforening

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

Norsk Presseforbund

Norsk Psykiatrisk Forening

Norsk Psykoanalytisk Institutt

Norsk Psykologforening

Norsk Redaktørforening

Norsk senter for menneskerettigheter

Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)

Norsk Sykepleierforbund

Norsk sykepleierforbunds faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Norsk Tourette Forening

NOVA – Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Næringslivets Hovedorganisasjon

Organisasjon Mot Offentlig Diskriminering (OMOD)

Organisasjonen Voksne for Barn

PARAT Helse

Pasientskadenemnda

Politidirektoratet

Politijuristene

Pårørende Kompetanse

Pårørendeforeningen for aldersdemente/alzheimer

Pårørendesenteret i Oslo

Redd Barna

Regional sikkerhetsavdeling Brøset

Regional sikkerhetsavdeling Helse Sør-Øst

Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)

Regionsentrene for barn og unges psykiske helse

Regjeringsadvokaten

Rettspolitisk forening

Riksadvokaten

Riksrevisjonen

Rokkansenteret

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser

Rusmiddelbrukernes interesseorganisasjon (RIO)

Råd og muligheter – ROM Agder

Rådet for psykisk helse

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

Sametinget

Samfunnsviterne

Senter for medisinsk etikk (SME)

Senter for rus- og avhengighetsforskning (Seraf)

SINTEF Helse

SPEKTER

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Statens helsepersonellnemnd

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statsadvokatembetene

Statstjenestemannsforbundet

Stiftelsen Landsforeningen for kosthold og helse

Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning

Stiftelsen SEPREPE – Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering av psykoser

Stiftelsen Støttecenter mot Incest – Oslo

Stine Sofies Stiftelse

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

The Norwegian Human Rights House

Tingrettene

Tvangsforsk

We shall overcome

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)