Høyring - forslag til endringar i reglane i forvaltningslovforskrifta vedr teieplikt

Høyringsfrist 01.10.2010

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 01.10.2010

Vår ref.: 201007570 EO TKH/KG/bj

Høyring - forslag til endringar i reglane i forvaltningslovforskrifta om behandling av søknader om innsyn til bruk for forsking i opplysningar som er omfatta av teieplikt


Vedlagt følgjer høyringsnotat med forslag om endringar i forvaltningslovforskrifta §§ 8 og 9.

I høyringsnotatet blir det foreslått å endre forvaltningslovforskrifta § 8 slik at departementa får noko større rett enn i dag til å delegere mynde til å gi innsyn i opplysningar til bruk for forsking utan hinder av teieplikt, jf. forvaltningslova § 13 d. Det blir også foreslått ei presisering om kven som er klageinstans. Vidare inneheld høyringsnotatet eit forslag om at saker om forskarinnsyn, i tilfelle der avgjerda etter forvaltningslovforskrifta § 8 bokstav c er lagd til dei regionale komiteane for medisinsk og fagleg forskingsetikk (REK), skal fritakast  frå kravet etter § 9 om framlegging for Rådet for teieplikt og forsking.

Høyringsfristen er 1. oktober 2010. Høyringssvar skal sendast til Justisdepartementet, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo.

Vi ber om at adressatane sender høyringsnotatet til underliggjande organ mv. som ikkje er ført opp i adressat¬lista, men som bør få høve til å uttale seg. Høyringsnotatet er òg tilgjengeleg på www.regjeringen.no/jd.

Med helsing


Toril K. Høyland
avdelingsdirektør      

Kyrre Grimstad
fung. lovrådgiver

Adressatar for høyring av forslag til endringar i forvaltningslovforskrifta


Departementa

Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)
Arbeidstilsynet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Bioteknologinemnda
Datatilsynet
Direktoratet for forvaltning og IKT
Direktoratet for naturforvaltning
Direktoratet for samfunnssikkerheit og beredskap
Domstoladministrasjonen
Finanstilsynet
Forbrukarombodet
Fylkesmennene
Helsedirektoratet
Integrerings- og mangfaldsdirektoratet
Klima- og forureiningsdirektoratet
Konkurransetilsynet
Kriminalomsorgas sentrale forvaltning
Likestillings- og diskrimineringsombodet
Likestillings- og diskrimineringsnemnda
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Luftfartstilsynet
Mattilsynet
Medietilsynet
Noregs vassdrags- og energidirektorat
Oljedirektoratet
Pasientskadenemnda
Personvernnemnda
Petroleumstilsynet
Politidirektoratet
Post- og teletilsynet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksantikvaren
Riksarkivaren
Riksrevisjonen
Rådet for teieplikt og forsking
Statens helsepersonellnemnd
Statens Jernbanetilsyn
Statens sivilrettsforvaltning
Statens vegvesen
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombodsmann for forvaltninga (Sivilombodsmannen)
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda

Akademikerne
Den Norske Advokatforening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forskerforbundet
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
Juridisk rådgivning for kvinner
Jusshjelpa i Nord-Norge
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
KS – kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Landslaget for lokal- og privatarkiv
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Norges Juristforbund
Norsk Journalistlag
Norsk Kommuneforbund
Norsk Presseforbund
Norsk Redaktørforening
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Unio
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Agderforskning
Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)
Bioforsk (jordforsk/norsøk/planteforsk)
Chr. Michelsens institutt (CMI)
CICERO Senter for klimaforskning
Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM)
Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT)
Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH)
De regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)
Forskningsstiftelsen Fafo
Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
Fridtjof Nansens Institutt (FNI)
Havforskningsinstituttet
Høgskolen i Oslo
Institutt for fredsforskning (PRIO)
Institutt for forsvarsstudier
Institutt for energiteknikk (IFE)
Institutt for samfunnsforskning (ISF)
International Research Institute of Stavanger (IRIS)
Møreforskning
Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES)
Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning (Granskingsutvalget)
Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning ved bruk av menneskelige levninger
NOFIMA
Nordlandsforskning
Norges byggforskningsinstitutt (BYGGFORSK)
Norges forskningsråd
Norges Geotekniske Institutt (NGI)
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
NORSAR
Norsk Institutt for by- og regionforskning (NIBR)
Norsk Institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Norsk Institutt for kulturminneforskning (NIKU)
Norsk Institutt for Landbruks¬økonomisk forskning (NILF)
Norsk Institutt for luftforskning (NILU)
Norsk Institutt for Skog og Landskap (Skogforsk)
Norsk Institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU STEP)
Norsk Institutt for naturforskning (NINA)
Norsk Institutt for vannforskning (NIVA)
Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK)
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste
Norsk senter for bygdeforskning
Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI)
NORUT Alta
NORUT Tromsø
NTNU Samfunnsforskning AS
Samfunns- og næringslivsforskning AS
SINTEF
Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
Statens institutt for forbruksforskning (SIFO)
Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
Telemarksforskning Bø
Telemarksforskning Notodden
Transportøkonomisk Institutt (TØI)
Trøndelag Forskning og Utvikling AS
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Vestlandsforskning
Veterinærinstituttet
Østfoldforskning AS
Østlandsforskning

Til toppen