Høyring - Forslag til særskilte tiltak for akvakulturrelatert verksemd i Hardangerfjorden

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 14.04.2011

Fristen for å gi høyringsfråsegn til Hardangerfjordforskrifta er utsett til 14. april 2011.

Fiskeri- og kystdepartementet sende 16. februar 2011 på høyring forskrift om særskilde tiltak for akvakulturrelatert verksemd i Hardangerfjorden. På bakgrunn av ei rekkje søknader om utsett frist, har departementet no vedteke å utsetje høyringsfristen til 14. april 2011.

Finansdepartementet
Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Miljøverndepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Sametinget

Direktoratet for naturforvaltning
Fiskeridirektoratet
Klima- og forurensningsdirektoratet
Kystverket
Mattilsynet
Norges Vassdrags- og energidirektorat

Fylkeskommuner og fylkesmenn i:
Sogn og Fjordane
Hordaland
Rogaland

Eidfjord kommune
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune
Odda kommune
Ullensvang kommune
Ulvik kommune
Kvinnherad kommune
Etne kommune
Vindafjord kommune
Sveio kommune
Bømlo kommune
Stord kommune
Tysnes kommune

Havforskningsinstituttet
Veterinærinstituttet

Finansnæringens fellesorganisasjon
Fiskeri- og havbruksnæringens Landsforening
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
Kommunenes sentralforbund
LO v/Fellesforbundet
NHO
Norge Sjømatbedrifters Landsforening
Norges Fiskarlag
Norges Kystfiskarlag
Norsk Industri
Norske Lakseelver

Den norske veterinærforening
Tekna Fiskehelseforeningen
Innovasjon Norge
Rømmingskommisjonen for akvakultur

Bellona
Greenpeace
Natur og ungdom
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
WWF Norge

Til toppen