Høyring - framlegg til endringar i lov av 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestranssport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova)

Samferdselsdepartementet sender på høyring eit framlegg til endringar i lov av 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestranssport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova).

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 26.02.2014

Samferdselsdepartementet gjer her framlegg om endring i lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova).

Framlegget til lovendring vert gjort for å gjennomføre Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 181/2011om busspassasjerrettar og om endring av rådsforordning (EF) nr. 2006/2004 (forordninga).