Høyring - inkorporering av kvinnediskrimineringskonvensjonen i menneskerettslova

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Justis- og politidepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 01.02.2009