Høyring - inkorporering av kvinnediskrimineringskonvensjonen i menneskerettslova

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 01.02.2009

Vår ref.: 200807079 EO TRR

Høyring – inkorporering av kvinnediskrimineringskonvensjonen i menneskerettslova

Justisdepartementet sender med dette på høyring forslag om å inkorporere FNs internasjonale konvensjon 18. desember 1979 om avskaffing av alle former for diskriminering av kvinner med tilleggsprotokoll i menneskerettslova. Det vedlagte høyringsnotatet er utarbeidd i nært samarbeid med Barne- og likestillingsdepartementet.

Høyringsfristen er 1. februar 2009. Høyringsuttalar vert sendt til Justis- og politidepartementet, Lovavdelinga, postboks 8005 Dep, 0030 Oslo.

Vi ber om at adressatane vurderer om det er behov for å leggje notatet fram for underordna etatar og organ og dessutan foreiningar og organisasjonar på eige område som ikkje står oppførde på adressatlista.

Høyringsbrevet og høyringsnotatet er tilgjengelege på www.regjeringen.no/jd.


Med helsing


Marianne Vollan
avdelingsdirektør

Tonje Rønneberg Ruud
fung. lovrådgivar

Adressatliste

Departementa
Sametinget

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barneombodet
Datatilsynet
Forbrukarombodet
Forbrukarrådet
Fylkesmennene
Fylkesnemndene for sosiale saker
Likestillings- og diskrimineringsnemnda
Likestillings- og diskrimineringsombodet
NAV
Regjeringsadvokaten
Sivilombodsmannen
Statistisk sentralbyrå
Utlendingsdirektoratet

Domstoladministrasjonen
Høgsterett
Lagmannsrettene
Oslo tingrett
Asker og Bærum tingrett
Follo tingrett
Nedre Romerike tingrett
Øvre Romerike tingrett

Aglow – tverrkirkelig fellesskap for kvinner
Akademikerne
Aleneforeldreforeningen
Amnesty International
Antirasistisk senter
Arktisk urfolks kvinnenettverk
Bispedømmeråda
Delta Kappa Gamma Society International Norge
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den norske Helsingforskomité
Den norske kirkes presteforening
Den norske lægeforening
Det norske menneskerettighetshuset
Det Norske Nobelinstitutt
FFO – Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
FIAN-Norge
FN-sambandet
FOKUS (Kompetanse- og ressurssenter i internasjonale kvinnespørsmål)
Forening for kvinne- og kjønnsforskning i Norge
Foreningen 2 foreldre
Forskningsstiftelsen Fafo
Forum for barnekonvensjonen
Fredrikkes Hage
Frelsesarmeens kvinneorganisasjon
Funksjonshemmede Norske Kvinner (FUNK)
Human Rights service
Human-Etisk Forbund
Institutt for samfunnsforskning
Internasjonal Dugnad
Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet (IKFF)
International Commission of Jurists Norge
Islamsk Råd Norge
Jenter i Skogbruket
Juridisk rådgivning for kvinner
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Midt-Norge
Jusshjelpa i Tromsø
Kilden Informasjonssenter for kjønnsforskning
Kirkens familierådgivning
Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndighetne (KIM)
Krise- og Rådgivningstelefonen For Menn
Kristne Friskolers Forbund
KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon)
Kvinnefronten i Norge
Kvinnegruppa Ottar
Kvinner på tvers c/o Fagforbundet Akershus
Kvinners Frivillige Beredskap (KFB)
Kvinneuniversitetet
Kvinneuniversitetet Nord
Kyrkjerådet
Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring
Landsforeningen Stiftelsen Rettferd for taperne
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner
LO
Mannskomiteen 88
MIRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner
Mother Courage
Nettverk for kvinner med funksjonshemming
NHO
Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning
Norges Bygdekvinnelag
Norges fiskarkvinnelag
Norges forskningsråd
Norges Handikapforbund
Norges Juristforbund
Norges kvinne- og familieforbund
Norges kvinnesaksforening
Norges Lotteforbund
Norges Røde Kors
Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU)
Norgesunionen av soroptimistklubber
Norsk Bonde- og småbrukarlags kvinneutvalg
NOAS
Norsk folkehjelp
Norsk helse- og sosiallederlag
Norsk innvandrerforum
Norsk Krisesenterforbund
Norsk kvinnelig teologforening
Norsk Lektorlag
Norsk Montessoriforbund
Norsk psykologforening
Norsk Senter For Barneforskning
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk Skolelederforbund
Norsk Sykepleierforbund
Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
Norske kvinnelige akademikere
Norske kvinnelige juristers forening
Norske kvinners sanitetsforening
Norske reindriftssamers landsforbunds kvinneutvalg
NOVA
NUPI
Organisasjonen mot Offentlig Diskriminering (OMOD)
PRIO
Redd Barna
Reform – ressurssenter for menn
Rettspolitisk forening
Rådet for høgskoleutdanning i helse- og sosialfag
Samisk Kvinne Forum
Sarahkka – Samisk kvinneorganisasjon
Selvhjelp for innvandrer og flyktningar
Skolenes Landsforbund
Steinerskolane i Norge
UNICEF-komiteen i Noreg
Utdanningsforbundet
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
 

 

Høringsuttalelser publiseres fortløpende. Høringsfristen er 01.02.2009.

Ingen merknader:

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Barne- og familiedepartementet

Barne-, og ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet

Borgarting lagmannsrett

Datatilsynet

Domstoladministrasjonen 

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Forsvarsdepartementet

Høyesterett

Kultur- og kirkedepartementet 

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Miljøverndepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Redd Barna

Samferdselsdepartementet

Statistisk sentralbyrå

Utenriksdepartementet

 

Merknader:

Care Norge

Delta Kappa Gamma Norge

Den internasjonale juriskommisjon (ICJ) Norsk avdeling 

Den norske Kyrkja

Finansdepartementet

FOKUS

Fredrikstad Kvinnesaksforening

Helse- og omsorgsdepartementet

Institutt for offentlig rett  UIO

JURK Juridisk rådgivning for kvinner 

Juss-Buss 

KUN senter for kunnskap og likestilling

Kvinnefronten 

Landsorganisasjonen i Norge 

Likestillings- og diskrimineringsnemnda

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Likestillingssenteret

Norges Kvinne- og Familieforbund 

Norgesunionen av Soroptimist International

Norsk Folkehjelp 

Norske Kvinners Sanitetsforening 

Norsk Kvinnesaksforening

Norsk Psykologforening

Norsk senter for menneskerettigheter

Norsk senter for tverrfaglig kjønnsforskning

Norsk Sykepleierforbund

NOVA

Regjeringsadvokaten

Røde Kors

Sametinget

Unio

Utdanningsforbundet

Utlendingsdirektoratet

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 

 

 

 

Til toppen