Høyring - Rett til redusert arbeidstid for arbeidstakarar over 62 år

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.08.2007

Vår ref.: 200702191-/CRS

Høyring - rett til redusert arbeidstid for arbeidstakarar over 62 år

Arbeids- og inkluderingsdepartementet viser til vedlagte høyringsnotat med forslag om endringar i arbeidsmiljølova som styrkjer retten til redusert arbeidstid for arbeidstakarar over 62 år.

Bakgrunnen for forslaget er at Regjeringa i St.meld. nr. 5 (2006–2007) om opptening og uttak av alderspensjon i folketrygda har gjort framlegg om at alderspensjonen til folketrygda skal kunne takast ut heilt eller delvis etter fylte 62 år, og at det skal vere mogleg å kombinere arbeid og pensjon utan avkorting av pensjonen. På denne måten vil pensjonssystemet støtte opp om ei gradvis nedtrapping og kan medverke til at fleire står lenger i arbeid enn dei elles ville gjort. Det er då ein føresetnad at arbeidstakarar over 62 år verkeleg får høve til å arbeide redusert tid.

Vi ber om eventuelle merknader til høyringsforslaget innan 31. august 2007. 

 

Med helsing
Rune Ytre-Arna (e.f.)
avdelingsdirektør

 

 
Cecilie R. Sæther
seniorrådgjevar 

Vedlegg: Høyringsnotat

 • Akademikerne
 • ALT
 • AOF Norge
 • Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
 • Arbeidersamvirkenes Landsforening
 • Arbeidsforskningsinstituttet AS
 • Arbeidsgiverforening NAVO
 • Arbeidsmiljøsenteret
 • Arbeidsretten
 • Barne- og likestillingsdepartementet
 • Bedriftsforbundet
 • Den Norske Advokatforening
 • Den norske jordmorforening
 • Direktoratet for arbeidstilsynet
 • Finansdepartementet
 • Finansnæringens arbeidsgiverforening
 • Forbrukersamvirkets Lederforbund
 • Fornyings- og administrasjonsdepartementet
 • Forskningstiftelsen FAFO
 • Forsvarsdepartementet
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon                                                  
 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
 • Handelshøyskolen BI Oslo
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Institutt for Samfunnsforskning
 • JURK
 • Juss-Buss
 • Jussformidlingen i Bergen
 • Justis- og politidepartementet
 • KA
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • KS
 • Landbrukets Arbeidsgiverforening
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Lederne
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Luftfartens Funksjonærforening
 • Maskinentreprenørenes Forbund
 • NITO
 • Nordlandsforskning
 • Norges Apotekerforening  NAF
 • Norges Farmaceutiske Forening
 • Norges Handelshøgskole
 • Norges Handikapforbund
 • Norges Kvinne- og Familieforbund
 • Norges Rederiforbund
 • Norges Taxiforbund
 • Norsk Flygerforbund
 • Norsk Flytekniker Organisasjon
 • Norsk Journalistlag
 • Norsk Kabinforening
 • Norsk Sjøoffisersforbund
 • Norsk Skuespillerforbund
 • Norske Meierifolks Landsforening
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Næringslivets Hovedorganisasjon    NHO
 • Petroleumstilsynet
 • Professor Henning Jakhelln
 • Professor Stein Evju
 • Regjeringsadvokaten
 • RF Rogalandsforskning
 • Riksmeklingsmannen
 • SAMFO – Arbeidsgiverorganisasjon for samvirkeforetak
 • Samfunns- og næringslivsforskning
 • Senter for kvinneforskning
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen
 • Transportbrukernes Fellesorganisasjon
 • Tvisteløsningsnemnda
 • Unio
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

 

 

Følgende hadde ingen merknader:

 • Sjømannsorganisasjonenes fellessekretariat
 • Barne- og likestillingsdepartementet
 • Arbeidssamvirkenes Landsforening
 • SAMFO-Arbeidsgiverforening for samvirkeforetak
 • Petroleumstilsynet
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Norsk Journalistlag
 • Norges Taxiforbund


Til toppen