Høyring – endringar i utlendingslova som følgje av endra strafferammer i ny straffelov

Status: Under behandling

Høyringsfrist: 22.04.2015

Vår ref.: 15/2562

Justis- og beredskapsdepartementet legg med dette fram utkast til endringar i lov 15. mai 2008 nr 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingslova).

Ved innføringa av ny straffelov (2005) får ei rekkje lovbrot heva eller senka strafferamme samanlikna med gjeldande straffelov (1902). Dette har konsekvens for ei handfull reglar i utlendingslova, der strafferamma har tyding for om lovbrotet har ein utlendingsrettsleg konsekvens.

På bakgrunn av dette har departementet sett i verk eit arbeid for å vurdere justeringar i utlendingslova. Spørsmålet er i kortheit om reglane i utlendingslova eksplisitt bør inkludere visse lovbrot som i utgangspunktet fell utom (og eventuelt eksplisitt gjere unntak for visse lovbrot som i utgangspunktet fell innanfor).

Vi ber om at adressatane førelegg høyringsbrevet med vedlegg for aktuelle organisasjonar, underliggjande etatar og andre organ som saka vedkjem, men som ikkje er oppførte på adressatlista. Høyringsbrevet med vedlegg er tilgjengeleg på www.regjeringa.no/jd.

Når det gjeld bakgrunnen og grunngjevinga for utkastet, viser vi til høyringsnotatet som ligg ved her. Høyringsfristen er onsdag 22. april 2015.

Vi gjer merksam på at justis- og beredskapsministeren har vedteke ei kortare høyringsfrist enn seks veker då særlege omstende gjer det naudsynt, jf. utredningsinstruksen punkt 5.2 jf. punkt 1.3.

Høyringsfråsegner skal primært sendast elektronisk via regjeringa.no. Dette kan gjerast under «Send inn høringssvar» på www.regjeringen.no/id2402594. Fråsegna er offentlege etter offentleglova og vil bli publisert på regjeringa.no.

Det er òg mogleg å sende merknader til forslaga på e-post til: postmottak@jd.dep.no.

Spørsmål kan bli retta til seniorrådgjevar Karoline H. Gamre på tlf. 22 24 70 67.

 

Med helsing

 

Nina E. D. Mørk e.f.
avdelingsdirektør

                                                                                          Karoline H. Gamre
                                                                                          seniorrådgjevar

Alle departementene

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)

Barneombudet

Datatilsynet

Domstolsadministrasjonen

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Nasjonalt identitets- og dokumentasjonssenter (NID)

Norad

Politidirektoratet (POD)

Politiets Sikkerhetstjeneste (PST)

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Språkrådet

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Utlendingsnemnda (UNE)

 

Fylkesmennene

 

Advokatforeningen

Akademikerne

Amnesty International Norge

Antirasistisk Senter

Arbeiderpartiet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bispedømmene (11 stykker)

Demokratene

Den norske dommerforening

Den norske kirke – Kirkerådet

Det liberale folkepartiet

DROF - Driftsoperatørforum

Fagforbundet

Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid

Flyktninghjelpen

Fremskrittspartiet

Helsingforskomiteen

Hovedorganisasjonen Virke

Human Rights Service (HRS)

Høyre

Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)

Islamsk Råd

Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)

Juss-Buss

Jussformidlingen

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

Kontoret for fri rettshjelp

Kristelig Folkeparti

Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)

Kystpartiet

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

Miljøpartiet De grønne

MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner

Norges Juristforbund

Norges Kommunistiske Parti

Norges politilederlag

Norsk Folkehjelp

Norsk Innvandrerforum

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS )

Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

Pensjonistpartiet

Peoplepeace

Politiets Fellesforbund

Politijuristene

PRESS – Redd Barna Ungdom

Redd Barna

Rettspolitisk forening

Røde Kors

Rødt

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

Seniorsaken

Senterpartiet

SOS Rasisme

Sosialistisk Venstreparti

Stiftelsen barnas rettigheter

Uføre Landsorganisasjon (ULO)

UNHCR Stockholm

Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Venstre

Vergeforeningen

Virke Hovedorganisasjonen

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Til toppen