Høyring – endringar i utlendingslova som følgje av endra strafferammer i ny straffelov

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Justis- og beredskapsdepartementet

Status: Under behandling

Høyringsfrist: 22.04.2015