Høyring – EU-kommisjonens forslag til kommunikasjonsvernforordning

Samferdselsdepartementet sender no forslaget frå EU-kommisjonen til ny kommunikasjonsvernforordning (som erstattar kommunikasjonsverndirektivet) på høyring.

Status: Under behandling

Høyringsfrist: 24.03.2017

Vår ref.: 17/482

1. INNLEIING
EU-kommisjonen publiserte 13. april 2016 ei høyring om kommunikasjonsverndirektivet (2002/58/EC) der kommisjonen inviterte til synspunkt på innhaldet i gjeldande kommunikasjonsverndirektiv og bad om innspel på aktuelle endringar i regelverket for å sikre at det blir oppdatert til å møte utfordringane på det digitale området. Høyringsfristen var 5. juli 2016 (sjå også Samferdselsdepartementets informasjon om dette 28. april 2016).

Samferdselsdepartementet sender no forslaget frå EU-kommisjonen til ny kommunikasjonsvernforordning (COM(2017) 10 final) som erstattar kommunikasjonsverndirektivet (2002/58/EC) på høyring. Forslaget vart lagt fram 10. januar 2017 og er no til handsaming i Rådet og Europaparlamentet. I høyringa ønsker departementet å få belyst konsekvensane av å gjennomføre forslaget i norsk rett, og kva endringar som eventuelt er ønskeleg at norske myndigheiter arbeider for i den vidare prosessen. Høyringssvar må sendast til Samferdselsdepartementet innan 24. mars 2017.

På bakgrunn av høyringa vil Samferdselsdepartementet i samråd med andre departement følgje opp det vidare arbeidet med forslaget til ny kommunikasjonsvernforordning.

2. KORT OM FORSLAGET
Målet med revisjonen av regelverket og den foreslåtte forordninga er å sikre effektiv og god beskyttelse av konfidensialitet, effektiv beskyttelse mot reklame ein ikkje har bede om og harmonisering, forenkling og oppdatering av regelverket. Dette skal sikrast ved å oppdatere reglane i tråd med den teknologiske utviklinga og utviklinga i marknaden og ved å tilpasse regelverket til personsvernforordninga frå mai 2016 som trer i kraft i mai 2018.

Dei foreslåtte endringane i den nye kommunikasjonsvernforordninga inkluderer

• like krav til sikkerhet, konfidensialitet og brukarrettar til nye, digitale internettbaserte kommunikasjonstenester, såkalla Over-The-Top-tenester (OTT-tenester) som WhatsApp, Facebook, Messenger og Skype, som til tradisjonelle ekomtilbydarar.
• samtykke frå brukaren til at informasjonen som blir etterlaten kan delast med tredjepart gjennom innstillingar i teminalutstyret. Dette går i retning av ei "opt in-løysing" i staden for ei "opt out-løysing" for bruk av informasjonskapslar ("cookies").
• endring av ansvarleg tilsynsmyndigheit. I forslaget legg kommisjonen opp til at same organ skal vere tilsynsmyndigheit for kommunikasjonsvernforordninga som for personvernforordninga. I Norge er det Datatilsynet.

Økonomiske og administrative konsekvensar

Forordninga kan, som følge av endra forpliktingar samanlikna med gjeldande rett, medføre enkelte økte administrative byrder for norsk næringsliv og for norske offentlege myndigheiter. Det vert peika spesielt på at OTT-tenester no vil omfattast av reguleringa. Samtidig vil forordninga også kunne medføre forenklingar, eksempelvis ved at dagens varslingsrutinar i samband med forskjellige følgjer for brot på datasikkerheit vert foreslått samordna på ein meir einskapleg måte. Forslaget inneber også at dei tradisjonelle ekomtilbydarane kan få fleire moglegheiter, gitt samtykke frå sluttbrukar, til å bruke metadata – mellom anna opplysningar om kvar sluttbrukar er – til å utvikle tilleggstenester og nye forretningsmodellar.

3. HØYRING
Følgjande EU-dokument er tilgjengelege på denne sida, under fanen "Høringsnotat"

• Forslaget til kommunikasjonsvernforordning (COM(2017) 10 final)
• Kommunikasjonsverndirektivet (2002/58/EC)
• Evaluering av kommunikasjonsverndirektivet (2002/58/EC)
• Oppsummering av evalueringa av kommunikasjonsverndirektivet
• Konsekvensutgreiing i tre delar
• Oppsummering av konsekvensutgreiinga

Samferdselsdepartementet ber om innspel knytt til dei foreslåtte endringane, til andre element høyringsinstansane er opptekne av, eller til forordninga som heilheit, inkludert økonomiske og administrative konsekvensar som følgje av deler av eller heile forordninga.

Dette er ei open høyring og andre som er interesserte vert oppmoda til å kome med sine innspel innan 24. mars 2017.
Høyringssaka er tilgjengeleg på departementet sine nettsider. Vi ber om at høyringsuttalen vert send elektronisk ved bruk av den digitale løysinga for høyringsuttalar (under "Send inn høyringssvar" på denne sida).

Alle høyringsuttalar er offentlege etter offentleglova og vert publiserte saman med andre høyringsuttalar.


Med helsing


Heidi Kvalvåg (e.f.)
avdelingsdirektør

Eirik Hildal
rådgjevar

 

Broadnet
Datatilsynet
Den internasjonale juristkommisjon – norsk avdeling
Den Norske Advokatforening
Den Norske Dataforening
Departementene
Direktoratet for nødkommunikasjon
Direktoratet for forvaltning og IKT
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Domstoladministrasjonen
Etterretningstjenesten
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forsvarets forskningsinstitutt
Forsvarets høgskole
Get
Ice
Institutt for fredsforskning
IKT-Norge
Juridisk rådgivning for kvinner
Juridisk fakultet – UiB
Juridisk fakultet – UiO
Juridisk fakultet – UiT
Jussbuss
Konkurransetilsynet
KS
LO
Lyse
Mediebedriftenes Landsforening
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
NITO
NHO
Norges juristforbund
Norsk Journalistlag
Norsk Presseforbund
Norsk Redaktørforening
Norsk Senter for informasjonssikring
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
Personvernnemnda
Politidirektoratet
Politiets Sikkerhetstjeneste
Regelrådet
Rettspolitisk forening
Riksadvokaten
Sametinget
Sivilombudsmannen
Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og trygghetstjenester (EOS-utvalget)
Sysselmannen på Svalbard
Teknologirådet
Telenor
Telia