Høyring – Framlegg om endringar i forskrift 7. mai 2010 nr. 654 om kredittavtaler mv. – gjennomføring av direktiv 2011/90/EU

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 07.12.2012

Høringsuttalelser publiseres fortløpende.

Vår ref.: 12/3723 EP PSW/JOE/bj

Høyring – framlegg om endringar i forskrift 7. mai 2010 nr. 654 om kredittavtaler mv. – gjennomføring av direktiv 2011/90/EU


Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høyring eit framlegg om endringar i forskrift 7. mai 2010 nr. 654 om kredittavtaler mv. for å gjennomføre Kommisjonsdirektiv 2011/90/EU om endring i del II i vedlegg I til Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/48/EF om forbrukarkredittavtaler i norsk rett. Endringane gjeld føresetnadene som skal leggjast til grunn ved berekning av effektiv rente i samband med avtaler om forbrukarkreditt. Det er gjort nærmare greie for framlegget i det vedlagte høyringsnotatet. Kommisjonsdirektiv 2011/90/EU (dansk og engelsk språkversjon), Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/48/EF (dansk språkversjon) og Kommisjonens retningsliner av 8. mai 2012 er vedlagt høyringsnotatet.

Ei liste over adressatane er lagt ved høyringsbrevet. Vi ber om at adressatane gjer høyringsnotatet kjent for eventuelle underordna etatar og organ. Høyringsbrevet og høyringsnotatet er tilgjengelege på www.regjeringen.no/jd.

Høyringsfristen er 7. desmeber 2012. Vi ber om at høyringsfråsegnene fortrinnevis blir sende elektronisk til lovavdelingen@jd.dep.no, eventuelt som vanleg post til Justis- og beredskapsdepartementet, Lovavdelinga, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo. Ein førebels versjon av ny reknesimulator som tek høgde for direktivendringane er utarbeidd av EU-Kommisjonen, og kan sendast ut på førespurnad.

Med hilsen

Per Sigvald Wang e.f.
lovrådgjevar

Johannes Eriksen
rådgjevar

Høyringsinstansar

 

Departementene

 

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Finanstilsynet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forbrukertvistutvalget

Konkurransetilsynet

NAVs innkrevingssentral (NAVI)

Norges Bank

Regjeringsadvokaten

Skattedirektoratet

Statens innkrevingssentral

Statens institutt for forbruksforskning

Statens lånekasse for utdanning

Statens Pensjonskasse

Statistisk sentralbyrå

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Toll- og avgiftsdirektoratet

 

Banklovkommisjonen

Finansklagenemnda

Husbanken

Innovasjon Norge

Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)

Juss-Buss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

 

Advokatforeningen

Akademikerne

Aksjonærforeningen i Norge

Bedriftsforbundet

Bilimportørenes Landsforening

Bokhandlerforeningen

Coop Norge SA

Dagligvareleverandørenes forening

Den norske Dommerforening

Eiendomsmeglerforetakenes Forening

ElektronikkForbundet

Elektronikk Importør Foreningen

EL & IT Forbundet

Energibedriftenes Landsforening

Finansforbundet

Finansieringsselskapenes Forening

Finansnæringens Fellesorganisasjon

Goa-Gjeldsoffer-Alliansen

Huseiernes Landsforbund

IKT-Norge

KLP - Kommunal Landspensjonskasse

Kommunesektorens interesse- og

arbeidsgiverorganisasjon (KS)

Landsorganisasjonen i Norge

Leketøybransjens Fellesråd

Markedsføringsforeningen i Oslo

Nei til EU

NORBOAT

Norges Automobil-Forbund

Norges Bilbransjeforbund

Norges Eiendomsmeglerforbund

Norges Fondsmeglerforbund

Norges Juristforbund

Norges kemner og kommuneøkonomers

forbund

Norges Kreditorforbund

Norges Kvinne- og Familieforbund

Norges Markedsføringsforbund

Norges Musikkhandlerforbund

Norges Rederiforbund

Norges Zoohandleres Bransjeforening

Norsk Egeninkassoforening

Norsk Forening for Bygge- og Entrepriserett

Norsk Bergindustri

Norsk Industri

Norsk Kennel Klub

Norske Boligbyggelags Landsforbund

Norske Elektroleverandørers Landsforening

Norske Forsikringsmegleres Forening

Norske Inkassobyråers Forening

Norske Kommunale Regnskapskontrollørers

Forbund

Norske Kredittopplysningsbyråers Forening

Næringslivets Hovedorganisasjon

Pensjonskasseforeningen

Standard Norge

Virke

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 

 

 

 

Til toppen