Høyring - ny forskrift om offentlege arkiv

Forslag om endring av forskrift om offentlege arkiv (arkivforskrifta) fastsett ved kgl. res. 11. desember 1998.

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 15.01.2017