Høyring - ny forskrift om offentlege arkiv

Forslag om endring av forskrift om offentlege arkiv (arkivforskrifta) fastsett ved kgl. res. 11. desember 1998.

Status: Ferdigbehandla

Høyringsfrist: 15.01.2017

Vår ref.: 16/1984

Høyring - ny forskrift om offentlege arkiv  

Vedlagd høyringsnotat inneheld forslag om endring av forskrift om offentlege arkiv (arkivforskrifta) fastsett ved kgl. res. 11. desember 1998. Forslaget til ny arkivforskrift er samanstilt med gjeldande arkivforskrift i vedlagd forskriftsspegel.

Høyringsfristen er 15. januar 2017.

Bruk den digitale løysninga for å gi høyringsfråsegn ved å klikke på "Send inn høringssvar". Høyringsfråsegnene er offentlege etter offentleglova, og vil bli publiserte på våre nettsider.


Med helsing                                                                      

Øivind Danielsen (e.f.)
avdelingsdirektør

Magnar Nordtug
seniorrådgjevar

Departementa

Kommunane

Fylkeskommunane

Fylkesmennene

Sametinget

Arkiv i Nordland

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Arkivverket

Aust-Agder museum og arkiv

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Bergen byarkiv

Bibliotek og byarkiv, Tromsø kommune

Brønnøysundsregistrene

Byarkivet, Oslo

Datatilsynet

Den norske dataforening

Direktoratet for e-helse

Direktoratet for forvaltning og IKT

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Domstoladministrasjonen

Drammen byarkiv

Folloarkivet

Fredrikstad byarkiv

Fylkesarkivet i Oppland

Fylkesarkivet  Sogn og Fjordane

Helsedirektoratet

Hordaland fylkesarkiv

Høgskolen i Oslo og Akershus

IKA Finnmark

IKA Kongsberg

IKA Møre og Romsdal

IKA Øst

Interkommunalt arkiv i Hordaland

Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS

Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

Interkommunalt arkiv Troms

Interkommunalt arkiv Trøndelag

Kartverket

Kommunearkivinstitusjonenes Digitale Ressurssenter

KS - Kommunenes organisasjon

Landslaget for lokal- og privatarkiv

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nasjonalbiblioteket

Norsk Arkivråd

Norsk kulturråd

Politidirektoratet

Riksantikvaren

Sivilombudsmannen

Skattedirektoratet

Statistisk sentralbyrå

Stavanger byarkiv

Stortingsarkivet

Trondheim byarkiv

Vestfoldarkivet

VID historisk arkiv

Østfold interkommunale arkivselskap