Høyring – om forslag til lovendringar i samband med etablering av Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret og forslag til nokre andre endringar i helseregisterlova (intern kryptering) mv.

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 01.11.2011

Vår ref.:

Adressatane går fram av vedlagte liste 

 

Deres ref                                      Vår ref                           Dato
                                                   201003500-/EGA            07.07.2011

Høyring – om forslag til lovendringar i samband med etablering av Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret og forslag til nokre andre endringar i helseregisterlova (intern kryptering) mv.


 

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høyring forslag til lovendringar i samband med etablering av Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret og forslag til nokre andre endringar i lov 18. mai 2001 nr. 24 om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterlova).

Høyringsnotatet har to hovuddelar. Del I handlar om nødvendige lovendringar i samband med etablering av Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret. I del II blir det gjort framlegg om å flytte det såkalla kravet om intern kryptering frå helseregisterlova § 8 tredje ledd til § 16. I tillegg blir det presisert korleis departementet meiner at kravet om intern kryptering skal forståast.

Departementet ber høyringsinstansane vurdere om høyringsnotatet bør leggast fram for underordna etatar og verksemder. Høyringsnotatet blir lagt ut på Helse- og omsorgsdepartementet sine nettsider: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer.html?id=1904.

Høyringsfristen er 1. november 2011. Departementet ber om at eventuelle merknader til høyringsnotatet sendast til postmottak@hod.dep.no. Merknader kan også sendast til Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo.

 

Med vennlig helsing


Kari Sønderland e.f.
ekspedisjonssjef                                                       Anne Louise Valle
                                                                              avdelingsdirektør

Adressatar:

Arkivverket
Kulturrådet
Landslaget for lokal- og privatarkiver
Norsk arkivråd
Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren AS (KITH AS)
Aleris Helse
Bioteknologinemnda
Borgestadklinikken
Colosseumklinikken – Allmennlegene
Datatilsynet
DELTA
Den Norske Jordmorforening
Den Norske Tannlegeforening
Den Norske Legeforening
Den nasjonale forskningsetiske komitè for medisin (NEM)
Den nasjonale forskningsetiske komitè for naturvitenskap og teknologi (NENT)
Den nasjonale forskningsetiske komitè for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH)
Departementene
Drammen private sykehus
Farmasi Forbundet
Forskningsstiftelsen FAFO
Fürst medisinske laboratorium AS
Gynlab AS
Haraldsplass diakonale høgskole
Helsedirektoratet
Helsetilsynet i fylkene
Kliniske ernæringsfysiologers forening
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Kreftregisteret
Sysselmannen på Svalbard
Landets helseforetak
Landets regionale helseforetak
Landets universiteter
Nettverket for private helsevirksomheter
Norges forskningsråd
Norsk Forskerforbund
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Helsesekretærforbund
Norsk Kiropraktorforening
Norsk Manuellterapeutforening
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
Norsk Psykologforening
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Radiografforbund
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)
Norsk Tannpleierforening
Norske Fotterapeuters Forbund
PARAT Helse
Pasientskadenemnda
Personvernnemnda
PRISY – Privatsykehusenes fellesorganisasjon
Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk sør-øst
Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk vest
Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk midt
Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk nord
Røntgeninstituttenes Fellesorganisasjon
Senter for medisinsk etikk, SME
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens Helsepersonellnemnd
Statens institutt for rusmiddelsforskning (SIRUS)
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Volvat Medisinske Senter AS

Til toppen