Høyring av forslag om opning av område for fornybar energi til havs og forslag til forskrift til havenergilova

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.11.2019

Vår ref.: 19/1187

Olje- og energidepartmentet har no opna høyring av forslag til opning av område for fornybar energiproduksjon til havs etter havenergilova, og forslag til forskrift til havenergilova.

Høyringssvar skal sendast inn gjennom internettløysinga på regjeringa.no

Alle er velkomne til å gje innspel i høyringa. Departmentet ber dei som får dette brevet vurdere å orientere tilknytt verksemd, lokallag eller liknande om at det no er høyring av desse forslaga.

Forslaga er på høyring til 1. november.

Med helsing

 

Lars Christian Sæther (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Håvard Hamnaberg

seniorrådgjevar

Alle departement

Alle fylkeskommunar

Alle fylkesmenn

Aibel

Aker Solutions

Aker BP

Akvaplan-Niva A/S

Andøy kommune

Avinor AS

Bellona

Bremanger kommune

Den norske advokatforening

Direktoratet for arbeidstilsynet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

DistriktsEnergi

DONG Norge AS

Drivkraft Norge AS

Dr. Techn. Olav Olsen

EL & IT forbundet

Energi Norge

Enova SF

Equinor

Fellesoperativt hovedkvarter

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Fiskebåt

Fiskeridirektoratet

Floating Power Plant AS

Flora kommune

Forsvarsbygg

Forum For Marin Fornybar Energi

Forum for utvikling og miljø

Framtiden i våre hender

Fred Olsen Renewables

Fridtjof Nansens institutt

Future Tecknology

GCE Node

GCE Ocean Technology

GCE Blue Maritime

Gassco AS

Gassnova

Greenpeace Norge

Hadsel kommune

Hammerfest kommune

Haugaland Vekst

Hasvik kommune

Havforskningsinstituttet

Havgul AS

Hovedorganisasjon Virke

Hovedredningssentralen i Nord-Norge

Hovedredningssentralen i Sør-Norge

Hurtigbåt Forbundet

Hurtigruten ASA

iLaks

Innovasjon Norge

Institutt for energiteknikk

Karlsøy kommune

Kartverket

Kommunenes Sentralforbund

KS Bedrift

Kværner

Kystrederiene

Kystverket

Landsorganisasjonen i Norge

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar

Landssammenslutningen av norske vindkraftkommuner

Luftfartstilsynet

Lurøy kommune

Lyse Energi AS

Maritimt forum

Marine Energy Test Centre

Meteorologisk Institutt

Miljødirektoratet

Miljøstiftelsen Bellona

Natur og Ungdom

NHO

NHO Sjøfart

NITO

Njordr

NoFima

NORCE

Nord Pool ASA

Nordisk Skibsrederforening

Norges Fiskarlag

Norges Fiskerihøgskole

Norges Forskningsråd

Norges Fritids-og småfiskerforbund

Norges geologiske undersøkelser

Norges Kystfiskarlag

Norges Miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norges Rederiforbund

Norges Råfisklag

Norges Sjømatråd

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Havneforening

Norsk Hydro ASA

Norsk Industri

Norsk institutt for luftforskning

Norsk institutt for naturforskning

Norsk olje og gass

Norsk ornitologisk forening

Norsk Petroleumsforening

Norsk Polarinstitutt

Norsk Zoologisk forening

Norske Samers RiksforbundNORWEA

Norwegian Energy Partners

Norwegian Offshore Wind Cluster

NTNU

OWEC Tower AS

Petoro AS

Petroleumstilsynet

Redningsselskapet

Regjeringsadvokaten

Riksantikvaren

Rødøy kommune

Samarbeidsrådet for biologisk mangfold

Samarbeidsrådet for naturvernsaker

Sametinget

Seatower AS

Shell Norge

SINTEF energiforskning AS

Sjøfartsdirektoratet

Sjømat Norge

Statens havarikommisjon for transport

Statens Strålevern

Statistisk sentralbyrå

Statkraft SF

Statnett SF

Sway AS

Sør-Norges Trålerlag

Tekna

Tromsø kommune

Træna kommune

Unitech

Universitetet i Oslo, Nordisk Institutt for Sjørett

Universitetet i Oslo, Senter for europarett

Universitetet i Bergen

Universitetet i Stavanger

Utsira kommune

Vestavind Kraft AS

Vestvågøy kommune

Vikna kommune

Villfisk

Vågan kommune

Vågsøy kommune

WWF

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

ZERO

Øksnes kommune