Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høyring - endring av straffelova § 224 (menneskehandel)

Frist: 06.01.2006

Justisdepartementet sender på høring et forslag om å endre straffelovens paragraf 224, slik at det går uttrykkelig frem at det å utnytte eller forlede andre til tigging, omfattes av bestemmelsen om menneskehandel.

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 06.01.2006

  • Høyringsfrist: 06.01.2006

Vår ref.:

Høyringsinstansar

Deres ref

Vår ref

Dato

200506682 ES MVO/an

05.10.2005Høyring – endring av straffelova § 224 (menneskehandel)

Justisdepartementet sender med dette på høyring eit forslag til endring av straffelova § 224 om menneskehandel, slik at det å utnytte eller påverke (”forlede”) nokon til tigging, samt stå bak slik utnytting og påverknad, uttrykkjeleg vert råka av føresegna.

Formålet med framlegget er å ha ein klår heimel for å kunne stille bakmenn i tiggarverksemd til ansvar. Framlegget er del av departementet sitt prioriterte arbeid med å motverke menneskehandel og organisert kriminalitet.

Høyringsnotatet og ei liste over høyringsinstansane ligg ved. Vi ber høyringsinstansane vurdere om det er naudsynt å leggje saka fram for underordna organ som ikkje er særskilt nemnde på lista over høyringsinstansar. Ytterlegare eksemplar av høyringsnotatet kan tingast hos Justisdepartementet si lovavdeling, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo.

Departementet ber om høyringsinstansane sitt syn innan 6. januar 2006. Dersom det let seg gjere, ber vi om at høyringsfråsegner i tillegg til ordinært brev vert sende på e-post til marianne.vollan@jd.dep.no.
Med helsing

Knut Erik Sæther e.f.
avdelingsdirektør

Marianne Vollan
lovrådgjevar

Arbeids- og sosialdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Finansdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Utanriksdepartementet

Høgsterett
Lagmannsrettane
Tingrettane
Domstoladministrasjonen

Riksadvokaten
Statsadvokatembeta
Politidirektoratet

Barneombodet

Sosial- og helsedirektoratet
Toll- og avgiftsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø
Institutt for kriminologi, Universitetet i Oslo
Norsk senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo
Psykososialt senter for flyktninger
Politihøgskolen

Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Forsvarergruppen av 1977
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Juss Hjelpa i Nord-Norge
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Norges Juristforbund
Norges Lensmannslag
Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund
Norsk forening for kriminalreform (KROM)
Norske kvinnelige juristers forening
Politiembetsmennenes Landsforening
Politiets fellesforbund
Rettspolitisk forening

Amnesty International Norge
Antirasistisk Senter
Den Norske Helsingforskomite
Det Norske Menneskerettighetshuset
Flyktninghjelpen
NGO-forum for menneskerettigheter
Norges Røde Kors
Norsk Folkehjelp
Redd Barna
Senter mot etnisk diskriminering

Kirkens Nødhjelp
Kirkens bymisjon

FOKUS
Human Rights Service
Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndighetene (KIM)
Kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
Landsforeningen for voldsofre
Landsrådet for Noregs Barne- og Ungdomsorganisasjoner
MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner
NORUT Samfunnsforskning AS
Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
Straffedes organisasjon i Norge (SON)

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Til toppen