Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høyring - Forskrift til lov om stiftingar

Frist: 13.12.2004

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist:

  • Høringsfrist: 13.12.2004

Vår ref.:

HøringsinstanserDeres ref

Vår ref

Dato

200408343 SIA-K HB

01.11.2004
HØYRING – Forskrift i medhald av den nye stiftingslova § 7 tredje ledd og § 61 bokstav h m.m.

Ny lov om stiftingar vart vedteken som lov 15. juni 2001 nr. 59. Lova fastset m.a. at det skal opprettast et sentralt stiftingstilsyn som overtek dei forvaltningsfunksjonane fylkesmennene har hatt overfor stiftingane. Stiftingstilsynet skal føre eit sentralt stiftingsregister som avløyser stiftingsregistera til fylkesmennene.

I høyringsnotatet vert det føreslege ei forskrift til lova. Det er føresett at lova skal ta til å gjelde 1. januar 2005, og forskrifta vil gjelde frå same dato. Før lova og forskriftsforslaga her kan ta til å gjelde, må Ot.prp. nr. 88 (2003-2004) Om lov om endringer i stiftelsesloven vere ferdigbehandla av Odels- og Lagtinget, og Stortinget må ha slutta seg til forslaget frå departementet.

Høyringsfristen er sett til 13. desember 2004.


Med helsing


Wenche L. Kverneland
avdelingsdirektør

Henning Brath
seniorrådgiver

Til toppen