Høyring - NOU 2006: 7 Det lokale folkestyret i endring? Om deltaking og engasjement i lokalpolitikken

Lokaldemokratikommisjonen si andre utgreiing.

Status: Ferdigbehandla

Høyringsfrist: 01.10.2006

Vår ref.:

Høyringsinstansar

Dykkar ref

Vår ref

Dato

06/1118-1 DV

28.04.2006

Høyring - Lokaldemokratikommisjonen si andre utgreiing - NOU 2006:7 Det lokale folkestyret i endring. Om deltaking og engasjement i lokalpolitikken

Lokaldemokratikommisjonen blei oppnemnt og gitt mandat ved Kronprinsregenten sin resolusjon av 12. mars 2004. Kommisjonen leverte si andre (og siste) delutgreiing NOU 2007:7 Det lokale folkestyret i endring? Om deltaking og engasjement i lokalpolitikken 4. april 2006.

Utgreiinga omhandlar situasjonen for lokaldemokratiet. Sentrale tema er:

  • Valdeltakinga ved lokalval. Kommisjonen omtalar den fallande valdeltakinga ved lokalval og vurderer kva denne utviklinga betyr for lokaldemokratiet.
  • Ulike tiltak for å få opp valdeltakinga ved lokalval.
  • Situasjonen for dei politiske partia i lokalpolitikken.
  • Rekruttering og representativitet i lokalpolitikken.
  • Ulike deltakingsformer utanom det representative lokaldemokratiet.
  • Kommunal organisering og lokaldemokrati.
  • Frivillige organisasjonar og lokaldemokratiet.

Kommisjonen si andre utgreiing vert med dette sendt ut på høyring.

Vi ber om at høyringsinstansane som står på lista som ligg ved dette brevet vidareformidlar brevet til underliggjande instansar eller andre organ/organisasjonar som ikkje står på lista, men som vil kunne ha synspunkt på forhold som vert behandla i utgreiinga.

Utgreiinga kan lastast ned over Internett på følgjande adresse: www.lokaldemokrati.no

Fleire eksemplar av den trykte utgåva kan bestillast. Offentlege institusjonar kan bestille hjå Departementenes servicesenter ved Kopi- og distribusjonsservice på www.publikasjoner.dep.no eller e-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no. Bestillingar frå andre skal gå til Akademika. Bestilling frå Akademika kan gjerast på tlf. 22 18 81 00 el 800 80 960 (grønt nummer) , e‑post: offpubl@akademika.no, eller ved å gå inn på www.akademika.no.

Fristen for å gi høyringssvar er 1. oktober 2006.

Med hilsen

Anne Nafstad Lyftingsmo (e.f.)
ekspedisjonssjef

Christine Hjortland
avdelingsdirektør

Saksbehandlar: Seniorrådgjevar Dag Vestrheim tlf. 22 24 72 23, e-post: dag.vestrheim@krd.dep.no

Sametinget
Departementene
Interne avdelinger i Kommunal- og regionaldepartementet
Fylkesmenn
Fylkeskommuner
Kommuner
Registrerte politiske partier
Registrerte politiske ungdomsorganisasjoner

Sysselmannen på Svalbard
Longyearbyen lokalstyre
Norges Bank
Statistisk sentralbyrå
Riksarkivet
Riksrevisjonen

Riksantikvaren
Rikstrygdeverket
Aetat Arbeidsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for naturforvaltning
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Skattedirektoratet
Sosial- og helsedirektoratet
Toll- og avgiftsdirektoratet
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet
Vegdirektoratet
Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndigheter
Forbrukerrådet

Barneombudet
Forbrukerombudet
Diskriminerings- og likestillingsombudet
Sivilombudsmannen

Datatilsynet
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Mattilsynet
Statens forurensningstilsyn
Statens helsetilsyn
Kommunal landspensjonskasse
Kommunalbanken
Statens pensjonskasse

Statskonsult
Innovasjon Norge
SIVA Selskapet for industrivekst

Norges forskningsråd
Handelshøyskolen BI
Høgskolen i Bodø
Høgskolen i Oslo
Høgskolen på Lillehammer
Norges handelshøyskole NHH
NTNU
Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Universitetet i Bergen, Institutt for sammenliknende politikk
Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo, Institutt for statsvitenskap
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Universitet i Tromsø, Institutt for statsvitenskap

KS - Kommunesektorens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Næringslivets hovedorganisasjon
Finansnæringens hovedorganisasjon
Verdipapirfondenes forening
Sparebankforeningen
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
Arbeidsgiverforeningen NAVO
Finansnæringens arbeidsgiverforening

Landsorganisasjonen i Norge
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
Akademikerne
Unio
Fagforbundet
Fellesforbundet
Kommunalansattes fellesorganisasjon
Norsk sykepleierforbund
Utdanningsforbundet
Finansforbundet

Norsk journalistlag
Norsk presseforbund
Norsk redaktørforening
Den norske advokatforening
Den norske dommerforening
Den norske lægeforening
Den norske revisorforening
Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnfordring
Den norske tannlegeforening
Norsk psykologiforening
Friluftsrådenes landsforbund
Innvandrernes landsorganisasjon
Kulturminnevernets fellesorganisasjon
Norges autoriserte regnskapsføreres forening
Norges idrettsforbund
Norges juristforbund
Norges kommunerevisorforbund
Norges velforbund
Norsk kommunalteknisk forening
Norsk pensjonistforbund
Norsk rådmannsforum
NORVAR – Norsk VA-verk forening
Private barnehagers landsforbund
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Norges handikapforbund
Norsk pasientforening
Samarbeidsorganet for funksjonshemmedes organisasjoner c/o Norges Handikapforbund Statens råd for funksjonshemmede

Elevorganisasjonen
Norsk studentunion
Foreldreutvalget for grunnskolen
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner
Norsk forening for bolig- og byplanlegging
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring