Høyring - NOU 2006: 7 Det lokale folkestyret i endring? Om deltaking og engasjement i lokalpolitikken

Lokaldemokratikommisjonen si andre utgreiing.

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 01.10.2006