Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høyring om endring i utlendingslova – heva strafferamme for ulovleg opphald etter utvisning som følgje av straff eller særreaksjon

Status: Under behandling

Høyringsfrist: 15.10.2018

Vår ref.: 18/3699

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høyring forslag til endring i lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphald her (utlendingsloven).

Det er ei stor utfordring at ein del utlendingar som utgjer ein alvorleg kriminalitetstrugsel, oppheld seg ulovleg i Noreg til trass for at dei er utvist på grunn av straffbare handlingar. I tillegg til at ulovleg opphald er skadeleg for innvandringskontrollen og tilliten til denne, er det eit problem at desse personane i stor grad utøver ny kriminalitet eller arbeider svart medan dei oppheld seg ulovleg i Noreg. Føremålet med lovforslaget er å heve strafferamma, og dermed straffenivået, til eit nivå som har større preventiv verknad og vil føre til at fleire etterlever vedtak om utvising.

Departementet føreslår med dette å heve strafferamma – og dermed straffenivået – for ulovleg opphald som finn stad etter at ein utlending har blitt utvist på grunn av ilagt straff eller særreaksjon. Etter gjeldande rett er strafferamma bot eller fengsel inntil seks månader eller begge delar. Forslaget er å heve strafferamma til bot eller fengsel i inntil to år. Den heva strafferamma vil gjelde utlendingar som er utvist på grunn av straff eller særreaksjon, ikkje dei som er utvist på anna grunnlag.

Liste over høyringsinstanser følgjer vedlagt. Vi ber høringsinstansane vurdere om forslaget også bør bli forelagt underliggjande organ mv. som ikkje er oppført på adresselista. Høyringsbrevet er tilgjengeleg elektronisk på www.regjeringen.no/jd. Høyringa er åpen, og alle kan sende innspel til oss.

Høyringsutsegn skal primært sendast elektronisk via regjeringen.no. Dette kan gjerast under «Send inn høringssvar» på www.regjeringen.no/id2606447

Frist for å sende inn høyringsutsegn er 15. oktober 2018.

 

Med hilsen

Kenneth Adale Baklund
fung. avdelingsdirektør
                                                                        Kirsti Sveen Torjesen
                                                                        rådgiver

Departementene

 

Arbeiderpartiet

Demokratene

Det liberale folkepartiet

Fremskrittspartiet

Høyre

Kristelig Folkeparti

Kystpartiet

Miljøpartiet De Grønne

Norges Kommunistiske Parti

Pensjonistpartiet

Rødt

Senterpartiet

Sosialistisk Venstreparti

Venstre

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)

Barneombudet

Datatilsynet

Domstolsadministrasjonen

Fylkesmennene

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Nasjonalt identitets- og dokumentasjonssenter (NID)

Norad

Politidirektoratet (POD)

Politiets Sikkerhetstjeneste (PST)

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Språkrådet

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Utlendingsnemnda (UNE)

 

Nasjonal institusjon for menneskerettigheter

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

 

Advokatforeningen

Akademikerne

Amnesty International Norge

Antirasistisk Senter

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bispedømmene (11 stykker)

Den norske dommerforening

Den norske kirke – Kirkerådet

Fagforbundet

Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid

Flyktninghjelpen

Helsingforskomiteen

Hovedorganisasjonen Virke

Human Rights Service (HRS)

Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)

Islamsk Råd

Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)

Juss-Buss

Jussformidlingen

Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)

Kontoret for fri rettshjelp

Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)

KUN Senter for kunnskap og likestilling

Kystpartiet

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner

Norges Juristforbund

Norges politilederlag

Norsk Folkehjelp

Norsk Innvandrerforum

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

Peoplepeace

Politiets Fellesforbund

Politijuristene

PRESS – Redd Barna Ungdom

Redd Barna

Rettspolitisk forening

Røde Kors

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

Seniorsaken

SOS Rasisme

Stiftelsen barnas rettigheter

Uføre Landsorganisasjon (ULO)

UNHCR Stockholm

Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Vergeforeningen

Virke Hovedorganisasjonen

Til toppen