Høyringsbrev - ny forskrift om tilgang til å drive fiske og fangst i farvatn underlagt ein annan stat sin fiskerijurisdiksjon

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår i dette høyringsbrevet å vedta ei ny forskrift om tilgang til å drive fiske og fangst i farvatn underlagt ein annan stat sin fiskerijurisdiksjon. Forslaget inneber at fartøy som fører norsk flagg ikkje kan drive fiske i slike farvatn utan at dette er godkjent av norske myndigheiter.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.07.2016