Forskrift om adgang til å drive fiske og fangst i farvann underlagt annen stats fiskerijurisdiksjon

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 25. juli 2016 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 20, § 28 og § 29.

Se forskriften på lovdata.no