Høring - Endringar i offentleglova m.m. –innsyn i elektroniske kalendrar og regjeringsdokument m.m.

Justis- og beredskapsdepartementet har no sendt på høyring eit framlegg til endringar i offentleglova, sivilombodsmannslova og arkivforskrifta. Framlegga gjeld eit generelt høve til unntak frå innsyn for innføringar i elektroniske kalendrar, avklaring av innsynsretten for Sivilombodsmannen og andre i regjeringsdokument og enkelte tilknytte dokument og ei føresegn om utsett innsyn for dokument som gjeld saker for EOS-utvalet.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 03.09.2018

Vår ref.: 18/3391 EO OKL/bj

Høyringsnotat – endringar i offentleglova m.m.      

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette eit framlegg til endringar i offentleglova og nokre andre regelverk på høyring. Framlegga går ut på å innføre eit generelt høve til unntak frå innsyn for innføringar i elektroniske kalendrar, å lovfeste at Sivilombodsmannen sin rett til informasjon ikkje omfattar regjeringsdokument og enkelte tilknytte dokument og at regjeringsdokument er omfatta av unntaket frå innsyn i offentleglova for organinterne dokument, og å fastsetja ei føresegn i offentleglova § 5 om utsett innsyn for dokument som gjeld saker for EOS-utvalet. Det sistnemnde framlegget følgjer opp vedtak frå Stortinget 13. juni 2017 (vedtak nr. 879).

Høyringsfristen er 3. september 2018. Vi ber om at høyringsinstansane vurderer om høyringsnotatet bør sendast vidare til underordna organ, tilknytte sjølvstendige rettssubjekt osv. som ikkje står på lista over høyringsinstansar.

Med venleg helsing

Arnulf Tverberg e.f.
avdelingsdirektør

Ole Knut Løstegaard
lovrådgjevar

Departementa
Statsministerens kontor

Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
Arkivverket (Riksarkivet)
Barne- ungdoms.-og familiedirektoratet
Barneombodet
Brønnøysundregistra
Datatilsynet
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for byggkvalitet
Direktoratet for e-helse
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard
Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
Direktoratet for økonomistyring (DFØ)
Disiplinærnemnda for advokatar
Domstoladministrasjonen
Finanstilsynet
Finnmarkskommisjonen
Forbrukarklageutvalet
Forbrukarrådet
Forbrukartilsynet
Forsvaret
Forsvarsbygg
Fredskorpset
Fylkesmennene
Garantiinstituttet for eksportkreditt
Havforskingsinstituttet
Helsedirektoratet
Helseklage
Husbanken
Innstillingsrådet for dommarar
Integrerings- og mangfaldsdirektoratet
Jernbanedirektoratet
Justervesenet
Klagenemnda for offentlege innkjøp (KOFA)
Kompetanse Noreg
Konkurransetilsynet
KORO – Kunst i offentlege rom
Kriminalomsorgsdirektoratet
Kulturrådet
Kystverket
Landbruksdirektoratet
Landinfo
Likestillings- og diskminineringsombodet
Lotteri- og stiftingstilsynet
Luftfartstilsynet
Mattilsynet
Medietilsynet
Miljødirektoratet
Nasjonal kommunikasjonsorgan (Nkom)
Nasjonalbiblioteket
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt tryggingsorgan
NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga
Norad – direktoratet for utviklingssamarbeid
Noregs bank
Noregs forskingsråd
Noregs geologiske undersøkingar
Noregs vassdrags- og energidirektorat
Norsk akkreditering
Norsk Filminstitutt
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
Norsk pasientskadeerstatning
Norsk Polarinstitutt
Norsk Romsenter
Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI)
Oljedirektoratet
Patentstyret
Petroleumstilsynet
Politidirektoratet
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksantikvaren
Rikslønsnemnda
Samordna opptak
Sekretariatet for konfliktråda
Senter for IKT i utdanninga
Senter for internasjonalisering av utdanning
SIFO – Statens institutt for forbruksforsking
Sjøfartsdirektoratet
Skattedirektoratet
Språkrådet
STAMI – Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statens helsetilsyn
Statens innkrevingssentral
Statens jernbanetilsyn
Statens kartverk
Statens legemiddelverk
Statens lånekasse for utdanning
Statens pensjonskasse
Statens sivilrettsforvaltning
Statens strålevern
Statens vegvesen – Vegdirektoratet
Statistisk sentralbyrå
Statsbygg
Sysselmannen på Svalbard
Tilsynsrådet for advokatverksemd
Tilsynsutvalet for dommarar
Tolldirektoratet
Trygderetten
Tryggleiks- og serviceorganisasjonen for departementa (DSS)
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Valdirektoratet

Nord universitetet
Noregs miljø- og biovitskaplege universitet (NBMU)
Noregs Teknisk-naturvitskaplege universitet (NTNU)
OsloMet – Storbyuniversitetet
Statlege høgskular
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Søraust-Noreg
Universitetet i Tromsø

Arbeidsretten
Høgsterett
Jordskifterettane
Lagmannsrettane
Tingrettane
Utmarksdomstolen for Finnmark

Den norske kyrkja
Noregs nasjonale institusjon for menneskerettar
Riksrevisjonen
Sametinget
Sivilombodsmannen

Fylkeskommunane
Kommunane
Longyearbyen lokalstyre

Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF

Ambita AS
Avinor
Bane Nor SF
Enova SF
Finnmarkseiendommen (Finnmárkkuopmodat)
Gassnova SF
Innovasjon Norge
NRK AS
NSB AS
Siva SF
Statnett SF
Statskog SF

Amedia
Fagpressen
Institutt for journalistikk
Kommunal rapport
Landslaget for lokalaviser
Mediebedriftenes Landsforening
Norsk journalistlag
Norsk Presseforbund
Norsk Redaktørforening
Schibsted
TV2

Den norske advokatforening
KS – kommunesektorens organisasjon