Historisk arkiv

Høring - forslag til endringer i offentleglova

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag sendt på høring et forslag til enkelte endringer i offentleglova, sivilombudsmannsloven og arkivforskrifta.

Forslagene går ut på et generelt unntak fra innsyn for innføringer i elektroniske kalendre, en avklaring av hvilke unntak fra innsyn etter offentleglova og fra Sivilombudsmannens innsynsrett som gjelder for regjeringsdokumenter, og utsatt innsyn for dokumenter som inngår i saker som behandles av Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste – EOS-utvalget.

– Forslagene vil i liten grad endre gjeldende rett, men de vil bidra til enkelte viktige avklaringer når det gjelder innsynsretten, sier statssekretær Thor Kleppen Sættem (H) i Justis- og beredskapsdepartementet.

Den siste tiden har det vært flere omfattende innsynskrav knyttet til innføringer i elektroniske kalendre. De fleste slike innføringer har man opplagt kunne gjort unntak fra innsyn for, men det har vært noe usikkerhet rundt spørsmålet.

– Dette forslaget vil føre til klargjøring og en enklere håndtering av slike innsynskrav framover, sier Sættem.

Klargjøringen av unntak fra innsyn for regjeringsdokumenter går ut på å lovfeste og tydeliggjøre gjeldende praksis gjennom mange år på dette området.

– Sivilombudsmannen har etterlyst en slik avklaring, og jeg er derfor glad for at forslaget nå er på plass, sier Sættem.

Forslaget om utsatt innsyn i dokumenter som inngår i saker som behandles av EOS-utvalget, er en oppfølging av Stortingets vedtak 13. juni 2017 (vedtak nr. 879).