Høyringsnotat om lovfesting av plikt for kommunane til å tilby dagaktivitetstilbod til heimebuande personar med demens

Helse- og omsorgsdepartementet sender i dag på høyring eit framlegg om å lovfeste ei plikt for kommunane til å tilby dagaktivitetstilbod for heimebuande personar med demens. Dagaktivitetstilbod gjev meining, meistring og gode opplevingar for den einskilde og avlasting for dei pårørande. Ein av dei største utfordringane vi står overfor som følgje av auken i levealder og den endra alderssamansetjinga, er at talet på personar med demenssjukdomar også vil auke. Ei lovfest plikt for kommunane til å tilby dagaktivitetstilbod for heimebuande personar med demens vil bidra til å møte desse utfordringane.

Status: Ferdigbehandla

Høyringsfrist: 14.01.2019

Vår ref.: 18/4152

Høyringsnotat om lovfesting av plikt for kommunane til å tilby dagaktivitetstilbod til heimebuande personar med demens

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette ut på høyring eit framlegg om å lovfeste ei plikt for kommunane til å tilby dagaktivitetstilbod for heimebuande personar med demens.

Departementet føreslår at plikta blir teken inn i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstenestelova) som nytt nummer 7 i lova § 3-2 første ledd. Det blir òg føreslege endringar i forskrift 16. desember 2011 nr. 1349 om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester for å tydeliggjere at kommunane har rett til å krevje eigendelar for dagaktivitetstilbod til heimebuande personar med demens.

Mange kommunar har allereie etablert ulike former for dagaktivitetstilbod for heimebuande personar med demenssjukdom sjølv om kommunane ikkje har ei eksplisitt plikt til å tilby slike dagaktivitetstilbod. Stortinget har gjort eit vedtak der regjeringa blir beden om å fremje eit framlegg til endring av helse- og omsorgstenestelova slik at det blir fastsett ei plikt for kommunane til å tilby dagaktivitetstilbod for heimebuande personar med demens frå 1. januar 2020.

Dagaktivitetstilbod gjev meining, meistring og gode opplevingar for den einskilde og avlasting for dei pårørande, i tillegg til at slike tilbod bidreg til å hindre eller utsetje innlegging på institusjon. Det er eit mål at alle skal få moglegheita til å bu heime så lenge som råd og få individuelt tilrettelagde tenester i sin eigen heim. I tråd med føremålsfråsegna i helse- og omsorgstenestelova skal kommunane gjennom tenestene sine bidra til at det skal vere mogleg òg for menneske som ikkje kan dra omsorg for seg sjølve eller som er heilt avhengige av praktisk eller personleg hjelp, å leve eit aktivt og meiningsfylt liv i fellesskap med andre, leggje til rette for meistring av sjukdom og nedsett funksjonsevne og sikre at tenestetilbodet blir lagt til rette med respekt for integriteten og verdigheita til den einskilde.

Ein av dei største utfordringane vi står overfor som følgje av auken i levealder og den endra alderssamansetjinga, er at talet på personar med demenssjukdomar sannsynlegvis kjem til å doble seg fram mot år 2040. Dei fleste av desse personane vil trenge ulike tenester i sin eigen heim eller på sjukeheim i løpet av sjukdomsperioden, og deira næraste vil trenge avlasting og støtte. I dag er ikkje dei kommunale helse- og omsorgstenestene godt nok tilrettelagde for personar med demens og deira pårørande. Departementet meiner at det vil bidra til å møte desse utfordringane dersom det blir ei lovfest plikt for kommunane å tilby dagaktivitetstilbod for heimebuande personar med demens.

Høyringsfråsegner kan avgis digitalt på regjeringen.no. Her kan høyringsinstansane registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. Høyringsinstansane kan og sende høyringsfråsegner utan å registrere seg.

Høyringsinstansane blir bedne om å vurdere om saka bør sendes til underliggande etater eller virksomheter, e.l.

Alle kan avgi høringsfråsegner. Slike fråsegner er som hovudregel offentlege etter offentleglova og vil bli publisert.

Fristen for å levere høyringsfråsegner er fastsett til 14. januar 2019.

Med helsing


Kari Sønderland (e.f.)
ekspedisjonssjef

                                                                   Elisabeth Salvesen
                                                                   avdelingsdirektør

 


Dokumentet er signert elektronisk og har derfor ikkje handskrivne signaturar

 

Akademikerne
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem
Autismeforeningen i Norge
Anonyme alkoholikere

Barneombudet
Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet
Bedriftsforbundet
Bipolarforeningen
Blå Kors Norge
Borgestadklinikken

Datatilsynet
Delta
Dedicare
De fylkeskommunale eldrerådene
Den norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den norske jordmorforening
Den norske legeforening
Den norske Revisorforening
Den norske tannlegeforening
Departementene
De regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål
Direktoratet for e-helse
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Fagforbundet
Fagrådet innen rusfeltet i Norge
Fellesorganisasjonen FO
Finans Norge
Folkehelseinstituttet
Forbrukertilsynet
Forbrukerrådet
Forskerforbundet
Forskningsstiftelsen FAFO
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Frelsesarmeen
Frivillighet Norge

Helsedirektoratet
Helsetjenestens Lederforbund
Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)
Hjernerådet
Hovedorganisasjonen Virke
Hvite Ørn – interesse og brukerorganisasjon for psykisk helse

Innovasjon Norge
Innvandrernes Landsorganisasjon, INLO
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi
Institutt for samfunnsforskning

JURK
Juss-Buss
Jussformidlingen
Jusshjelpa

Kirkens bymisjon
Kommunalbanken
Kommunal landspensjonskasse
Konkurransetilsynet
Kreftforeningen
KS – Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Landets fylkeskommuner
Landets fylkesmenn
Landets helseforetak
Landets høgskoler (m/helsefaglig utdanning)
Landets kommuner
Landets pasient- og brukerombud
Landets private sykehus
Landets regionale helseforetak
Landets universiteter
Landets regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging
Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Landsforeningen we shall overcome
Landsforbudet for offentlige pensjonister
Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse
Landsforeningen for slagrammede
Landsforeningen for utviklingshemmede og pårørende
Likestillings- og diskrimineringsnemnda
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Landslaget for offentlige pensjonister
Likestillingssenteret

Matmerk
Mental Helse Norge
Mental Helse Ungdom
MIRA-senteret

NAPHA
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse
Nasjonalt kompetansetjeneste for aldring og helse
Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende
Nasjonal Kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser
Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse
Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse
Norlandia
Norges forskningsråd
Norges Handikapforbund
Norges Juristforbund
Norges kommunerevisorforbund
Norges Røde kors
Norges Tannteknikerforbund
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk forbund for utviklingshemmede
Norsk forening for psykisk helsearbeid
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Kiropraktorforening
Norsk Manuellterapeutforening
Norsk Pasientforening
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
Norsk Pensjonistforbund
Norsk psykiatrisk forening
Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin (NFRAM)
Norsk Psykologforening
Norsk rådmannsforum
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk forening for psykisk helsearbeid
Norsk forening for palliativ medisin
Norsk Palliativ Forening
Norske Kvinners Sanitetsforening
Norsk forening for slagrammede
Norsk sykehus og helsetjenesteforening (NSH)
Norsk sykepleierforbund
Norsk Tannpleierforening
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Organisasjonen Voksne for Barn
Omsorgsjuss

Parat
Parat Helse
Pasientskadenemnda
Personvernnemnda
Praksiseierforeningen
Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forening
Prima Omsorg
Pårørendealliansen
Pårørendesenteret
Pensjonistforbundet

Regjeringsadvokaten
Regionsentrene for barn og unges psykiske helse
Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO)
Riksrevisjonen
ROS (rådgivning om spiseforstyrrelser)
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
Rådet for psykisk helse

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner SAFO
Sametinget
Senter for medisinsk etikk
Senter for omsorgsforskning
Seniorsaken i Norge
Senter for seniorpolitikk
Senter for omsorgsforskning Midt-Norge
Senter for omsorgsforskning Nord-Norge
Senter for omsorgsforskning Sør
Senter for omsorgsforskning Vest
Senter for omsorgsforskning Øst
Seniorstøtten
SINTEF Helse
Sosial- og eldreombudet i Oslo
SPEKTER
Spiseforstyrrelsesforeningen
Skattedirektoratet
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK)
Statens helsepersonellnemnd
Statens helsetilsyn
Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
Statens legemiddelverk
Statens pensjonskasse
Statens seniorråd
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Stiftelsen Menneskerettighetshuset
Statistisk sentralbyrå (SSB)
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Sysselmannen på Svalbard
Stiftelsen Fransiskushjelpen
Stiftelsen Kraft
Stiftelsen Pinsevennenes evangeliesentre
Stiftelsen iOmsorg

Unio
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Universitets- og høyskolerådet
Universitets- og høyskoleutdannedes forbund
Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester
USHT Akershus
USHT Aust-Agder
USHT Buskerud
USHT Finnmark
USHT Hedmark
USHT Møre og Romsdal
USHT Nordland
USHT Nord-Trøndelag
USHT Oppland
USHT Oslo
USHT Sør-Trøndelag
USHT Telemark
USHT Troms
USHT Vest-Agder
USHT Østfold
Unicare

Verdighetssenteret

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
Yngre legers forening