Hva med de andre? Rapport fra Nova om barnehageansatte som ikke er førskolelærere

I 2007 gjennomførte NOVA på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet et studie om norske førskolelærere basert på registerdata fra SSB fra 2000 og 2005. Denne rapporten kom våren 2007. NOVA fikk som følge av dette studiet et nytt oppdrag fra departementet i desember 2007 hvor det skulle gjennomføres en tilsvarende studie av de ansatte i barnehagen uten førskolelærerutdanning for å få et helhetlig bilde av kompetansesituasjonen i barnehagene.

I 2007 gjennomførte NOVA på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet et studie om norske førskolelærere basert på registerdata fra SSB fra 2000 og 2005. Denne rapporten kom våren 2007. NOVA fikk som følge av dette studiet et nytt oppdrag fra departementet i desember 2007 hvor det skulle gjennomføres en tilsvarende studie av de ansatte i barnehagen uten førskolelærerutdanning for å få et helhetlig bilde av kompetansesituasjonen i barnehagene.

Undersøkelsen viser at om lag 2/3 av de som ikke har førskolelærerutdanning har utdanning på videregående nivå eller høyere. Av disse har 11 prosent fullført barne- og ungdomsarbeiderutdanning (VKII), og 10 prosent har fullført VKII, allmenne fag. Om lag 9 prosent har utdanning på universitet- og høgskolenivå, og halvparten av disse har annen lærerutdanning eller pedagogisk utdanning.

Til forskjell fra funn i tidligere undersøkelser viser denne undersøkelsen at førskolelærerne nå er den mest stabile yrkesgruppen i barnehagen. 53 prosent av de barnehageansatte uten førskolelærerutdanning høsten 2005 var også ansatt i barnehage i 2002, mens om lag 80 prosent av førskolelærerne som jobbet i barnehage i 2005 var også ansatt i barnehage i 2002.

Les mer om undersøkelsen her