I-10/2005

Om forskrift om smittevern i helsetjenesten

I-10/2005

Om forskrift om smittevern i helsetjenesten

Rundskriv om forskrift om smittevern i helsetjenesten

1. Innledning
Helse- og omsorgsdepartementet vil med dette rundskrivet informere om at forskrift om smittevern i helsetjenesten ble fastsatt 17. juni 2005 med ikrafttredelse 1. juli 2005. Fra samme tid oppheves forskrift 5. juli 1996 nr. 699 om smittevern i helseinstitusjoner – sykehusinfeksjoner. For dagkirurgiske klinikker og opptreningsinstitusjoner, som ikke tidligere har vært omfattet av krav til smittevern iht til nevnte forskrift, trer forskrift om smittevern i helsetjenesten først i kraft 1. juli 2006.

Det er utarbeidet merknader til bestemmelsene i forskriften som er inntatt etter forskriftteksten i rundskrivet. Merknadene er i seg selv ikke bindende, men skal tjene som rettledning. Forskriften og merknadene bør leses i sammenheng for å få en best mulig forståelse av forskriftens bestemmelser.

Det er også fastsatt en forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk overvåkingssystem for infeksjoner i sykehustjenesten, se departementets rundskriv I- 9/2005.

2. Hovedinnholdet i ny forskrift
Forskriften regulerer alle sykehus, og enkelte andre helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven § 2-1, dvs. institusjoner som tilbyr eller yter spesialisthelsetjenester av staten eller private. Nytt i forhold til tidligere er at dagkirurgiske klinikker og opptreningsinstitusjoner nå omfattes av forskriften. Forskriften gjelder som tidligere også for sykehjem eller annen boform for heldøgns omsorg og pleie, jf. kommunehelsetjenesteloven § 1-3 andre ledd nr. 6. Forskriften gjelder derimot ikke for kliniske psykologspesialisttjenester, medisinske laboratorier, røntgeninstitutt, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste og kliniske legespesialisttjenester med unntak av dagkirurgiske klinikker. Forskriften omfatter ikke tjenester etter sosialtjenesteloven, herunder aldershjem eller tjenester utenfor institusjon, som for eksempel hjemmesykepleie eller ulike former for omsorgsboliger.

Alle institusjoner som er omfattet av forskriften skal som tidligere utarbeide et infeksjonskontrollprogram. Infeksjonskontrollprogrammet skal inneholde skriftelige retningslinjer for infeksjonsforebygging og infeksjonsovervåking. Infeksjonskontroll-programmet skal tilpasses den enkelte virksomhet og være basert på en risikovurdering og identifisering av kritiske punkter i virksomheten. Forskriften nevner ulike elementer som skal inngå i programmet og viderefører bestemmelser for melding, analysering og rapportering internt i virksomheten. Forskriften har videre bestemmelser om organisering, og det fokuseres på ledelsens ansvar for smittevernarbeidet i virksomheten. Forskriften definerer ansvar og oppgaver for ulike aktører på sentralt og kommunalt nivå.

Etter forskrift 20. desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten er ovennevnte virksomheter pålagt internkontrollplikt. Infeksjonskontrollprogrammet vil være en del av internkontrollsystemet og vil utdype dette hva angår det infeksjonsforebyggende arbeidet i virksomhetene. I forhold til tidligere forskrift er den nye forskriften utformet med sikte på å gjøre den mer brukervennlig. Forskriften er også tilpasset den statlige overtakelsen av spesialisthelsetjenesten og ny forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk overvåkingssystem for infeksjoner i sykehustjenesten (NOIS-registerforskriften).

Nasjonalt folkehelseinstitutt utarbeider nå en veileder til forskriften. Denne vil først og fremst rette seg mot sykehjem og mot de institusjoner som ikke tidligere har hatt krav om infeksjonskontrollprogram. Det vil også bli utarbeidet faglige råd om smittevern også for andre tjenester enn de som omfattes av den nye forskriften, spesielt aldershjem og hjemmesykepleien.

3. Bestilling
Flere eksemplarer av rundskriv I- 10/2005 med forskrift og merknader kan bestilles fra Helse- og omsorgsdepartementet, Folkehelseavdelingen, e-post: postmottak@hod.dep.no. Forskrift med merknader er også tilgjengelig på lovdata.

VEDLEGG

Forskriftene

Forskriftene finner du her

Rundskrivet i sin helhet i pdf-format