I-1/2004

Rundskriv om meldeplikt for frisør- og hudpleievirksomhet – endring i forskrift

Rundskriv om meldeplikt for frisør- og hudpleievirksomhet – endring i forskrift

Rundskriv I-1/2004

Helsedepartementet vil med dette informere om at forskrift 6. mai 1998 nr. 581 om hygienekrav i frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet mv. er endret fra 12. februar 2004.

Endringen innebærer at godkjenningsplikten for lokaler som benyttes til frisør- og hudpleievirksomhet, blir erstattet av en meldeplikt. Lokaler som benyttes til tatoverings- og hulltakingsvirksomhet, berøres ikke av forslaget, og disse vil fortsatt måtte godkjennes. Frisører og/eller hudpleievirksomheter som utfører såkalt enkel hulltaking/ "hull i ørene", vil regnes som hulltakingsvirksomheter, og deres lokaler må som tidligere godkjennes.

Bakgrunn

Helsedepartementet sendte i 2002 utkast til forskrift om miljørettet helsevern på høring. Blant de spørsmål som ble stilt i høringen, var om man skulle endre godkjennings- og/eller meldepliktsordningen for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakings-virksomheter. Ingen av høringsinstansene mente man burde beholde godkjennings-ordningen for frisør- og hudpleievirksomheter. Flere høringsinstanser uttalte imidlertid at det ut fra smittevernhensyn var viktig å beholde godkjenningsordningen for tatoverings- og hulltakingsvirksomheter.

Begrunnelsen for endringen

Etter Helsedepartementets vurdering bør det foreligge særlige hensyn for at det skal kreves godkjenning av virksomheter. En godkjenningsordning kan være arbeidskrevende både for kommuner og for virksomheter, og bør derfor primært benyttes overfor virksomheter som utgjør en helserisiko av en viss alvorlighet. Frisør- og hudpleievirksomheter anses å utgjøre en mindre helserisiko, og departementet finner på denne bakgrunn det riktig å erstatte godkjenningsplikten med en meldeplikt. Lokaler som benyttes til tatoverings- og hulltakingsvirksomhet, vil ut fra smittevernhensyn fortsatt måtte godkjennes.

Det påpekes imidlertid at den ansvarlige for virksomheten skal føre internkontroll med at kravene i forskriften overholdes, slik at virksomheten drives på en hygienisk tilfredsstillende måte, jf. § 4. Kommunen skal videre føre tilsyn med at forskriften overholdes, jf. forskriften § 8 og kommunehelsetjenesteloven § 4a-2, jf. § 4a-1. Dette gjelder uavhengig om virksomhetene har godkjennings- eller meldeplikt.

Hulltaking defineres i forskriften § 3 som ”gjennomhulling av hud eller slimhinner for innføring av ringer eller stifter (piercing)”. Det gjøres ikke endringer i denne definisjonen. Alle virksomheter som foretar hulltaking, herunder "hull i ørene", omfattes av godkjenningsordningen. Frisører og hudpleievirksomheter som utfører hulltaking, må fortsatt godkjennes.

Forskrift med endringer er å finne på www.lovdata.no.

Med vennlig hilsen

Jon-Olav Aspås e.f.
ekspedisjonssjef

Ragnhild Spigseth
rådgiver