Krav til veiledet tjeneste for medisinske kandidater som ikke er forpliktet til å gjennomføre turnustjeneste

 

NB!

Av Helse- og omsorgsdepartementets brev av 11. desember 2012, med informasjon om blant annet ny turnustjeneste, fremgår det at ordningen med alternativ veiledet tjeneste som nevnt i rundskriv I-1/2008 avvikles. Ordningen lukkes for nye kandidater etter 1. desember 2012. Kandidater som allerede har startet på den alternative veiledede tjenesten beskrevet i rundskrivet kan velge å fullføre denne.

Landets kommuner
De regionale helseforetakene
Landets helseforetak
Andre offentlig godkjente sykehus

 

 

Nr. I-1/2008

Vår ref   200604375-/RH                                                  Dato   11.01.2008

Krav til veiledet tjeneste for medisinske kandidater som ikke er forpliktet til å gjennomføre turnustjeneste
Turnustjeneste er den praktiske tjenesten som medisinske kandidater utdannet i Norge er forpliktet til å gjennomføre før de kan få autorisasjon som lege. Dette fremgår av lov
2. juli 1999 om helsepersonell m.v. § 48 andre ledd. Turnustjenesten er nærmere regulert i forskrift 20. desember 2001 nr. 1549 om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som lege.

For enkelte kandidater er veiledet tjeneste et alternativ til vanlig turnustjeneste. Veiledet tjeneste kan ikke velges av medisinske kandidater utdannet i Norge. Den kan bare velges av medisinske kandidater med utdanning fra EU/EØS-land der det ikke stilles krav om praktisk tjeneste etter avsluttet cand.med.eksamen og av medisinske kandidater fra EU/EØS-land der det stilles krav om praktisk tjeneste etter avsluttet cand.med.eksamen, men kandidaten ønsker å gjennomføre den praktiske tjenesten i Norge. De aktuelle kandidatene har altså et valg mellom å gjennomføre vanlig turnustjeneste eller veiledet tjeneste før de kan få norsk autorisasjon som lege.

Bakgrunnen for at de aktuelle medisinske kandidatene kan velge denne formen for praktisk tjeneste er at Statens helsepersonellnemnd i flere avgjørelser høsten 2005 slo fast at kandidater som hadde søkt om norsk autorisasjon med grunnlag i forskrift 21. desember 2000 nr. 1377 om autorisasjon m.m. av helsepersonell (gitt som et resultat av implementering av Direktiv 93/16/EØF – det såkalte ”Legedirektivet”) ikke kan avkreves norsk turnustjeneste. For nærmere informasjon om disse avgjørelsene samt relevant regelverk m.m. for denne saken, vises til departementets brev av 18. oktober 2006, se lenke til brev i pdf-format ved å gå inn på dette rundskrivet på www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/rundskriv og gå deretter inn på lenken til nevnte brev.

Veiledet tjeneste er i motsetning til turnustjeneste verken organisert eller finansiert av det offentlige. Veiledet tjeneste er en praktisk tjeneste som de aktuelle kandidatene må skaffe seg selv ved å søke stilling i offentlig godkjent sykehus eller i kommunehelsetjenesten. Veiledet tjeneste vil for noen kandidater være mer attraktivt enn turnustjeneste fordi tjenesten kan gjennomføres hvor som helst i landet, alt avhengig av hvor kandidatene ønsker å utføre tjenesten og selv klarer å skaffe seg slik tjeneste.

Følgende krav stilles til den veiledede tjenesten:

1. Den veiledede tjenesten skal ha en varighet på til sammen 18 måneder, og skal være sammensatt slik at
- 6 måneder gjennomføres på sykehus med offentlig godkjenning
- 6 måneder gjennomføres i kommunehelsetjenesten
- 6 måneder gjennomføres enten på offentlig godkjent sykehus eller i kommunehelsetjenesten
- tjenesten gjennomføres i minimum 50 % stilling, men må i slike tilfeller ha tilsvarende lengre varighet.
2. Veiledning gis av overordnet lege.
3. Forskrivningsrett, deltagelse i kommunal legevaktordning m.m. skal utføres på samme vilkår som for dem som velger ordinær turnustjeneste.
4. Det stilles krav om at kandidatene etter endt tjeneste skal fremlegge attester utstedt av veiledende leger ved tjenestestedene. Det skal fremgå av attesten hvor tjenesten har funnet sted, at kandidaten har gjennomført tjeneste under veiledning, navnet på veileder, samt om tjenesten har blitt gjennomført på tilfredsstillende måte.

Departementet vil presisere at det ved ansettelse er arbeidsgivers ansvar å forsikre seg om at kandidater med cand.med.eksamen fra EU/EØS-land behersker norsk språk i den grad at kandidaten kan kommunisere med pasienter på en forsvarlig måte, samt føre pasientjournal i tråd med fastsatte krav, jf. forskrift 21. desember 2000 nr. 1385 om pasientjournal § 7.

Det er videre arbeidsgivers ansvar å forsikre seg om at de kandidatene som skal gjennomføre veiledet tjeneste har nødvendig lisens utstedt av Statens autorisasjonskontor for helsepersonell samt at overordnet lege har påtatt seg ansvaret for veiledning av den enkelte kandidat.


Med vennlig hilsen


Elisabeth Salvesen e.f.
avdelingsdirektør
                                                                                    Ragna Hirsch
                                                                                    seniorrådgiver

 

Kopi: Sosial- og helsedirektoratet
        Statens helsetilsyn
        Statens helsepersonellnemnd

 

Lenke til Rundskriv I-1/2008 i pdf-format

Lenke til HODs brev datert 18.10.2006 i pdf-format