I-20/2005

Regulering av behandling hos kiropraktor og manuellterapeut. Nye regler gjeldende fra 1.1.2006

Rundskriv I-20/2005

Regulering av behandling hos kiropraktor og manuellterapeut. Nye regler gjeldende fra 1.1.2006


Jf. adresseliste


Nr.

Vår ref

Dato

I-20/2005

200505225

22.12.2005

Regulering av behandling hos kiropraktor og manuellterapeut. Nye regler gjeldende fra 1.1.2006.

Fra 1. januar 2006 trer det i kraft nye regler når det gjelder behandling hos kiropraktor som kiropraktor og fysioterapeut med videre/masterutdanning i manuellterapi (manuellterapeut) som har driftsavtale med kommunen. De nye reglene innbærer at pasient kan oppsøke kiropraktor og manuellterapeut direkte og samtidig få trygderefusjon.

Kiropraktorer og manuellterapeuter vil også kunne henvise til legespesialist (privatpraktiserende og på sykehus) og til fysioterapeut og kunne sykmelde inntil 8 uker. Manuellterapeuter vil også kunne rekvirere radiologiske undersøkelser lik linje med kiropraktorer.

1. Endring av lovbestemmelser

Følgende endringer er gjort i folketrygdloven:

 • Endring i § 5-5 ved at også rekvisisjon fra manuellterapeut gir rett til stønad for undersøkelse og behandling ved private røntgeninstitutter.
 • Endring i § 5-8 ved at også henvisning fra kiropraktor eller manuellterapeut gir rett til stønad til fysioterapi og at kravet til henvisning ikke gjelder for undersøkelse og behandling hos manuellterapeut.
 • Endring i § 5-9 ved at trygden yter stønad til undersøkelse i tillegg til behandling hos kiropraktor og at vilkåret om henvisning fra lege oppheves.
 • Endring i § 8-7 ved at det gis hjemmel for at Arbeids- og sosialdepartementet kan gi forskrifter om unntak fra vilkåret om legeerklæring for et begrenset tidsrom når arbeidsuførheten dokumenteres med erklæring fra annet helsepersonell enn lege.

Følgende endring er gjort i pasientrettighetsloven:

 • § 2-2 om at henvisende instans skal også underrettes om pasientens rettigheter mv. ved henvisning til sykehus eller spesialistpoliklinikk

2. Endring av forskrifter

Følgende forskrifter er endret:

 • Forskrift 21.12.2005 om stønad til dekning av fysioterapi (NY).
 • Forskrift 21.12.2005 om stønad til dekning av utgifter til behandling hos kiropraktor (NY).
 • Endring av forskrift 27. juni 2005 nr. 776 om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege.
 • Endring av forskrift 27. juni 2003 nr 959 om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling i private medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter.
 • Endring av forskrift 1. desember 2000 nr 1389 om godtgjørelse av utgifter til legehjelp som utføres poliklinisk ved statlige helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak.
 • Forskrift 21.12.2005 om unntak fra vilkåret om legeerklæring når kiropraktor og manuellterapeut dokumenterer arbeidsuførheten med erklæring (NY). Forskriften er gitt av Arbeids- og sosialdepartementet.

3. Informasjon

Det bes om at adressantene informerer innad i egen organisasjon og/eller tilsluttede enheter.

De aktuelle forskriftene vil være tilgjengelig på Lovdatas internettsider www.lovdata.no under lenken Forskrifter > Sentrale forskrifter og under lenken Lovtidend.

Dette rundskrivet finnes elektronisk på Helse- og omsorgsdepartementets internettportalpå adressen: www.hod.dep.no under overskriften Dokumenter, lenken Regelverk > Rundskriv.

Relevant informasjon og aktuelt regelverk vil være tilgjengelig på trygdeetatens internettportal www.trygdeetaten.no.

Med vennlig hilsen

Kjell Røynesdal e.f
avdelingsdirektør

Elin Marlén Hollfjord
rådgiver

Adresseliste:

Rikstrygdeverket

Nasjonalt Folkehelseinstitutt

Sosial- og helsedirektoratet

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Regionale helseforetak

Fylkesrådene for funksjonshemmede

Landets helseforetak

Foreningen for muskelsyke

Landets kommuner

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Landets pasientombud

Landsforeningen for trafikkskadde

Private røntgeninstitutter

Norges fibromyalgiforbund

Statens Helsetilsyn

Norges handicapforbund

Helsetilsynet i fylkene

Ryggforeningen i Norge

Landets fylkesmenn

Norsk Pasientforening

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Statens helsepersonellnemd

Den norske lægeforening

Norsk Pasientskadeerstatning

Norsk Kiropraktorforening

Pasientskadenemda

Norsk Fysioterapeutforbund

Sametinget

Privatpraktiserende fysioterapeuters forbund