I-40/2000

Kommunenes gjennomføring av fastlegereformen - Oppgaver i kommunen OG frister for arbeidet

Kommunenes gjennomføring av fastlegereformen – Oppgaver i kommunen OG frister for arbeidet. Rundskriv I-40/2000. Til Landets kommuner. 9.10.2000

Kommunenes gjennomføring av fastlegereformen – Oppgaver i kommunen OG frister for arbeidet

Rundskriv I-40/2000

Til Landets kommuner

9.10.2000

Fastlegeordningen skal innføres 1. juni 2001. Innbyggerne vil fra den dato få nye rettigheter gjennom endring i kommunehelsetjenesteloven og fastsettelse av forskrifter om fastlegeordningen i kommunen. Det vises til tidligere utsendte permer med informasjon til kommunenes planlegging. Det vises også til departementets brev av 5. juli 2000 med reviderte frister for fastlegereformen. Det har vært forutsatt at nærmere rammer for fastlegeordningen skulle utdypes i sentrale avtaler. Disse avtaler ble forhandlet ferdig og anbefalt av partenes forhandlingsdelegasjon 25. september 2000. Med dette går forberedelsene til fastlegeordningen inn i en ny fase som vil kreve stor innsats fra kommunene. For å kunne iverksette fastlegeordningen etter tidsplanen må kommunene merke seg følgende frister:

 • Innen 1. november skal kommunen sende ut invitasjon til forhandlinger om fastlegeavtale – kopi av invitasjonsbrev skal senest fylkeslegen. Leger som mener de har rett til fastlegeavtale må innen samme frist gi beskjed til kommunen om at de vil benytte seg av sin rett etter fastlegeforskrift §19.
 • 9. november – frist for å gi tilbakemelding til leger som kommunen anser ikke har rett til fastlegeavtale
 • 16. november – legenes frist for eventuelt å påklage kommunens avgjørelse dersom kommunen anser at legen ikke har rett til fastlegeavtale
 • 30. november - departementets frist til å behandle eventuelle klager fra legene
 • I perioden 15. november – 30 november skal kommunen inngå individuelle fastlegeavtale med legene som skal være fastlege i kommunen fra 1. juni 2001.
 • Innen 1. desember skal kommunene rapportere til Trygdeetaten om inngåtte fastlegeavtaler

1. Det sentrale avtaleverket

Avtaleverket som ble forhandlet fram mellom staten, Kommunenes Sentralforbund(KS) og Den norske lægeforening(Dnlf) består av tre avtaler:

 • ASA 4301- Avtale mellom staten ved Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Kommunenes Sentralforbund på den ene side og Den norske lægeforening på den andre siden om økonomiske vilkår for allmennleger med kommunal fastlegeavtale og leger med fylkeskommunal avtalepraksis (statsavtalen)
 • ASA 4310 - Rammeavtale (sentral kommuneavtale) mellom Kommunenes Sentralforbund og Den norske lægeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene (inkluderer individuell mønsteravtale)
 • SFS 2305 - Sentral forbundsvis særavtale mellom Kommunenes Sentralforbund og Den norske lægeforening om vilkår for leger og turnusleger i kommunehelsetjenesten med arbeidsavtale, herunder leger i fastlegeordningen(særavtalen)

Oslo kommune som eget tariffområde vil føre egne forhandlinger med legeforeningen om kommuneavtale og særavtale i nær framtid.

Med bakgrunn i det sentrale avtaleverket skal kommunene forberede og inngå individuelle avtaler med hver enkelt allmennlege. Det blir viktig at kommunene så snart som mulig setter seg inn i det nye avtaleverket. Så snart de er ferdig opptrykket vil departementet sende ut det samlede avtaleverk til alle landets kommuner. KS vil også sende ut avtaleverket som A-rundskriv med KS sine kommetarer til avtaleverket. Inntil disse foreligger kan kommunen hente innholdet i avtalene på følgende internettadresser:

http://odin.dep.no/shd/norsk/prosjekter/fastlege

KS nettside: http://www.ks.no

Dnlfs nettside: http://www.legeforeningen.no

Godkjenning av avtalene

De sentrale avtalene vil gjennomgå en prosess for godkjenning i organisasjonene. Kommunenes Sentralforbund har vedtatt særavtalen og anbefalt kommunene å vedta den sentrale kommuneavtalen og statsavtalen. Den enkelte kommune forutsettes snarest å behandle den sentrale kommuneavtalen og statsavtalen. Sentralstyret i Den norske lægeforening har enstemmig anbefalt avtalene. Legeforeningen har lagt opp til behandling av avtaleverket på ekstraordinært landsstyremøte 14. november. Selv om endelig godkjenning av avtalene ikke vil kunne foreligge før i midten av november er det felles forståelse mellom SHD, KS, Oslo kommune og Dnlf om at planleggingen av reformen skal foregå etter oppsatt tidsplan. Det er enighet om at kommunene skal planlegge og forberede reformen som om partene vil slutte seg til og godkjenne de anbefalte avtaleforslag. Dette er helt avgjørende for at reformen kan innføres fra 1.juni 2001. Kommunene må straks invitere legene til drøftinger/samtaler. Avtaleinngåelse må skje i perioden 15. november – 30. november 2000.

På sentralt nivå vil det bli opprettet beredskap for å gi bistand til kommuner og leger ved innføring av fastlegeordningen. Det skal nedsettes et sentralt partssammensatt utvalg mellom Kommunenes Sentralforbund/Oslo kommune og Den norske lægeforening. I tillegg vil sentralt samarbeidsorgan bestående av representanter fra staten, Kommunenes Sentralforbund, Oslo kommune og Den norske lægeforening videreføres. Partene vil kunne bistå ved spørsmål og problemstillinger vedrørende de ulike regelverk som gjelder reformen. Departementet vil også kunne gi bistand til kommunene om spørsmål vedrørende statsavtalen og om innholdet i forskriften.

2. tidsfrister for fastlegereformen

Innføringen av faslegeordningen skal skje parallelt og koordinert for alle landets kommuner.

For å overholde fristene må kommunen snarest mulig forberede forhandlinger om de individuelle avtalene og sette opp tidsplan for forhandlingene. Følgende frister gjelder:

 • Innen 1. november 2000 skal kommunen sende ut invitasjonsbrev til alle leger i kommunen som er aktuell for fastlegeavtale med invitasjon til drøftinger og forhandlinger om fastlegeavtale.
 • Innen 1. desember 2000skal kommunen melde fra til trygdeetaten hvilke leger i kommunen som har inngått fastlegeavtale. Det er disse legene som skal være fastleger i kommunen fra 1. juni 2001. Det betyr at kommunen må ha inngått individuelle avtaler med alle leger som skal være fastleger i kommunen før 1. desember 2000.

Det forutsettes at kommunen har startet dialog med legene om fastlegeordningen, jf vårt brev av 14. april 2000 og rapportering til fylkeslegen om opprettelse av uformelt samarbeidsorgan. Kommunen bør bruke samarbeidsorganet aktivt i forberedelsene til fastlegeordningen.

Fylkeslegene skal overvåke legedekningen og framdrift i fastlegereformen

Fylkeslegene vil ha som oppgave å overvåke legemarkedet i kommunene og kommunens forberedelse til fastlegereformen. Det er derfor viktig at kommunen melder fra til fylkeslegen ved eventuelle endringer i legedekningen. For at fylkeslegen skal få oversikt over status for framdrift i kommunene skal fylkeslegene gis tilbakemelding ved milepæler:

 • kopi av invitasjonsbrev til legene sendes fylkeslegen innen 1. november 2000. I oversendelsen til fylkeslegen skal det gå fram hvilke leger kommunene skal starte drøftinger/forhandlinger med.
 • Etter at kommunen har inngått fastlegeavtalene skal fylkeslegen få en oppsummert oversikt over hvor mange avtaler som er inngått i kommunen og hvordan kommunen har ivaretatt det allmennmedisinske offentlige legearbeidet i avtalene.

3. Legers rett til å få avtale med kommunen innenfor en fastlegeordning

Forskrift om fastlegeordning i kommunene § 19 angir hvilke leger som har rett til å få avtale som fastlege. Departementet har med hjemmel i fastlegeforskrift § 19 første ledd fastsatt at en forutsetning for denne retten er at legen gir melding til kommunen før 1. november 2000 om at han/hun ønsker å benytte seg av sin rett. Dersom kommunen mener at en lege ikke har rett til fastlegeavtale, må kommunen gi avslag til legen senest 9. november, ellers anses kommunen å ha godtatt at legen har rett til fastlegeavtale. Leger som mener seg berettiget til avtale, men som får avslag på krav om fastlegeavtale, kan påklage avslag til departementet. Klage fra lege må leveres departementet innen 16. november og vil behandles av departementet innen 30. november 2000.

Leger som er i hel- eller deltidsstillinger i kommunen og som kun har samfunnsmedisinske og/ eller offentlig allmennmedisinsk legearbeid, fortsetter i disse ansettelsesforhold.

Alle leger som skal drive kurativ praksis for kommunen etter 1. juni 2001 skal inngå fastlegeavtale. Hovedmodellen for fastlegene er privat praksis og fastlegeavtalene vil komme til erstatning for dagens driftsavtaler. Leger som i dag har ansettelsesforhold har rett til å fortsette som arbeidstakere. Avtaleverket åpner for at også nye leger kan tilbys stilling i kommunen dersom legen ønsker det. Det gjøres oppmerksom på at konsekvensen av å ikke inngå fastlegeavtale blir at legen ikke får basistilskudd fra kommunen og mister rett til refusjon fra trygden. Dersom legen ønsker å fortsette legepraksis i kommunen uten avtale med kommunen må legepraksisen finansieres fullt ut med egenbetaling fra pasientene.

4. Vilkår for inngåelse av fastlegeavtale

Fastlegeavtalene vil legge føringer for legetjenesten i tiden framover. Gjennom å inngå fastlegeavtaler med allmennleger skal kommunen sikre kvalitet og kvantitet i allmennlegetjeneesten, og kommunen må sikre seg at det gjennom avtalene er mulig å ivareta sine forpliktelser jf. kommunehelsetjenesteloven. Vilkårene kommunen kan stille for inngåelse av fastlegeavtale går fram av § 12 i fastlegeforskriften og er nærmere definert i avtaleverket. Det kan stilles vilkår om omfang av listeansvar, deltakelse i allmennmedisinsk offentlig legearbeid, deltakelse i legevaktsarbeid og veiledning av turnusleger.

Kommunene bør gå igjennom behovet for legetjenester og sikre at dette blir ivaretatt i avtalene. Samarbeidsorganet bør drøfte hvordan legeressursene i sin helhet kan benyttes for å ivareta legetjenesten i kommunen på en best mulig måte.

Det understrekes at kommunen bør planlegge ressursbehovet og fordele det offentlige legearbeidet før kommunen avtaler maksimum listelengde med hver enkelt lege.

Det vises til at antall turnusleger vil øke i tiden framover og at avtalene må ta høyde for at kommunen sikres et tilstrekkelig antall veiledere av turnusleger. Økonomi ved mottak og veiledning av turnusleger er regulert i avtaleverket. I tillegg vil departementet innføre et turnustilskudd til kommunene. Det vil bli gjennomført endringer i tildelingen av turnusleger som gjør at kommunen vil få garanti for å bli tildelt turnusleger for 3 år av gangen. Departementet har under sluttføringen rapport fra arbeidsgruppe angående turnustjeneste for leger. Rapporten vil bli sendt på høring i løpet av oktober 2000.

Når det gjelder øvrig utforming av de individuelle avtalene vises det til at det i sentrale kommuneavtalen er vedlagt mønsteravtale for de individuelle avtalene.

5. Informasjon om fastlegeavtalene skal sendes til Trygdeetaten

Så snart de individuelle avtalene er inngått skal nødvendige data fra avtalene rapporteres til trygdeetaten. Trygdeetaten vil i uke 42 sende ut registreringsskjema som skal fylles ut for hver enkelt fastlegeavtale og legepraksis i kommunen. Sentrale opplysninger i skjemaet er bl.a. legens navn, personnummer, praksisadresse og avtalt listetak. Registreringsskjema om fastlegeavtalen skal undertegnes av legen og kommunen og det anbefales derfor at skjemaene fylles ut parallelt med avtaleinngåelsen.

Opplysningene som meldes til trygdeetaten vil danne grunnlag for legevalgsskjema som sendes ut til alle landets innbygger og danne grunnlag for listeetableringen. Trygdeetaten vil også be kommunene opplyse hvilket telefonnummer i kommunen publikum skal ringe for å få nærmere informasjon om fastlegeordningen. Det er helt nødvendig at kommunen leverer korrekte opplysninger til rett tid for å sikre at prosessen med listeetablering kan skje innen de knappe fristene. Dette forutsetter at kommunene har forhandlet ferdig de individuelle avtalene før 1. desember. Dersom det helt unntaksvis gjenstår uavklarte forhold i den enkelte avtale må det likevel gis beskjed til trygdeetaten om at legen skal inn i fastlegeordningen. Det må også opplyses om hva som skal være maksimum listelengde for den enkelt fastlege.

Rapportering av data fra fastlegeavtalene skal skje innen 1. desember til trygdeetaten.

Det er lagt opp til at rapporteringen til trygdeetaten skal kvalitetssikres av kommunene. Kommunene vil i uke 50 få tilsendt oversikt over den informasjon trygdeetaten har registrert om fastlegeavtalene i sitt system. Kommunene må melde fra til trygdeetaten om eventuelle feilregistreringer snarest mulig og senest 22.desember 2000.

6. Kommuner som mangler leger

Kommuner som har ledige stillinger/hjemler når avtalene skal inngås, og kommuner som har fått tildelt nye legestillinger/hjemler men ikke fått ny lege på plass, vil få problem med å inngå de individuelle avtalene. Kommunen må da vurdere om det er mulig å sikre tilbud om fastlegetilknytning til innbyggerne gjennom midlertidig eller varig samarbeid med nabokommuner. Kommuner som mangler leger i hjemlene må arbeide aktivt for å rekruttere nye leger. Kommunen må i samarbeid med tilgjengelige leger avtale nærmere vilkår for den ledige fastlegeavtalen. Kommunen skal rapportere tilgjengelige data om den ledige hjemmelen/stillingen til trygdeetaten slik at trygdeetaten kan opprette liste til den ledige stillingen/hjemmelen. Som et minimum må det rapporteres praksisadresse og hva som skal være maksimal listestørrelse for den ledige hjemmelen/stillingen.

Dersom kommunen ikke greier å rekruttere et tilstrekkelig antall leger til å gi alle innbyggere tilbud om fastlegetilknytting fra 1. juni 2001 må kommunen søke fylkeslegen om suspensjon, jf § 17 i fastlegeforskriften. Suspensjon kan bare innvilges når kommunen disponerer for få listeplasser i forhold til antall personer som ønsker plass på fastleges liste. Søknader om suspensjon forutsetter at kommunen kan dokumentere at kommunen har arbeidet aktivt for å skaffe et tilstrekkelig antall listeplasser.

Kommuner som har store problem med legedekning og som derfor vil vurdere suspensjon anbefales om å ta kontakt med fylkeslegen for nærmere veiledning.

7. Konsekvenser dersom fristene ikke overholdes

Hvis kommunen ikke rapporterer innen fristen blir konsekvensen at legene i kommunen ikke blir med på oversikten over fastleger innbyggerne kan velge blant når legevalgsskjemaet sendes ut fra Rikstrygdeverket i februar 2001. Konsekvensen for kommunen vil bli at kommunen ikke vil overholde sine forpliktelser om å tilby innbyggerne i kommunen en fastlegetilknytting fra 1. juni 2001 jf. kommunehelsetjenesteloven. Konsekvensen for legen av å ikke bli tildelt innbyggere ved listeetablering kan bli at legen mister sitt driftsgrunnlag noe som vil være i strid med legens rett til avtale som fastlege jf. fastlegeforskriften § 19. Konsekvensene for innbyggerne er at de vil kunne miste retten til å stå på leges liste fra 1. juni 2001. Departementet må derfor på nytt presisere at frisene må overholdes.

8. Nærmere informasjon

Kommunenes Sentralforbund vil arrangere fylkesvise konferanser i perioden 16. oktober 2000 til 10. november 2000, hvor avtalene blir gjennomgått. Invitasjonsbrev er sendt fra KS fylkesledd.

Eventuelle spørsmål til departementet knyttet til forberedelsene til fastlegeordningen kan rettes til Per-Gunnar Dahl, telefon nummer: 22 24 83 78.

Forberedelse til fastlegereformen krever stor innsats fra kommunen i noen hektiske uker. Fristene for implementering må overholdes for at innbyggerne skal få ivaretatt sine rettigheter om å bli tilknyttet en fastlege. Gjennom fastlegeavtalen vil kommunen legge rammer for en velfungerende allmennlegetjeneste i tiden framover. Departementet ønsker lykke til med arbeidet. Vi vil senere komme tilbake til informasjon angående den fasen hvor innbyggerne inviteres til å velge fastlege (februar 2001).

Med hilsen

Kjell Røynesdal e.f.
avdelingsdirektør

Guri Snøfugl
utredningsleder

Kopi:

Kommunenes Sentralforbund

Den norske lægeforening

Statens helsetilsyn

Landets fylkesleger

Rikstrygdeverket

Leger i kommunehelsetjenesten

VEDLEGG