I-43/2001

Lov om svangerskapsavbrudd § 10 - svangerskapsavbrudd på vital indikasjon

Rundskriv I-43/2001

Lov om svangerskapsavbrudd § 10
- svangerskapsavbrudd på vital indikasjon

Dato: 16.09.2001
Vår ref.: I-1031 B SAJ/INR

Det har vært knyttet en viss usikkerhet til praktiseringen av abortloven § 10, svangerskapsavbrudd på vital indikasjon. Vilkåret for svangerskapsavbrudd etter denne bestemmelsen er at svangerskapet medfører overhengende fare for kvinnens liv eller helse. Dersom dette er tilfellet, skal svangerskapet kunne avbrytes uten hensyn til de øvrige bestemmelsene i abortloven.

§ 10 er en nødrettsregel som gir morens helse forrang foran fosterets rettsvern dersom det å fortsette svangerskapet representerer en helsetrussel for kvinnen. Det er på bakgrunn av lovens forarbeider klart at bestemmelsen tar sikte på tilfeller der det på grunn av akutt og alvorlig fare for kvinnens liv eller helse er påkrevd å utføre svangerskapsavbrudd etter utgangen av 12. svangerskapsuke uten nemndbehandling.

I vurderingen om det foreligger en "overhengende fare for kvinnens liv eller helse", er det visse minstekrav som må være oppfylt. Særlig må man vurdere hvilken type risiko man løper ved ikke å foreta inngrepet, og sannsynligheten for at risikoen vil realisere seg. Er det en reell fare for kvinnens liv, stilles ikke særlig strenge krav til sannsynligheten. Er det imidlertid ingen livstruende fare, stilles det langt mer kvalifiserte krav til sannsynligheten for at risikoen vil realisere seg. Et viktig moment i denne sammenheng er fosterets tilstand. Det vil måtte stilles betydelige krav til sannsynligheten dersom det kan antas at fosteret er levedyktig. Når det gjelder alvorlighetsgraden av trusselen mot kvinnens helse, må det dreie seg om varige virkninger av betydning for normal livsutfoldelse.

Dersom vilkårene i § 10 anses oppfylt, kan svangerskapet avbrytes uten hensyn til bestemmelsene i abortloven. Dette innebærer at kvinnen ikke skal måtte begjære abort, og spørsmålet om svangerskapsavbrudd etter utgangen av 12. uke skal ikke nemndbehandles.

I henhold til lov om helsepersonell § 35 fjerde ledd plikter lege eller jordmor å gi melding om fødsel eller svangerskapsavbrudd etter 12. uke til Medisinsk fødselsregister. Dette må også gjelde svangerskapsavbrudd som utføres på grunnlag av overhengende fare for kvinnens liv eller helse etter abortloven § 10. Helsepersonelloven forutsetter at det utarbeides forskrift om denne meldeplikten. Departementet arbeider for tiden med en slik forskrift.