Rapport: I takt med tiden

V-0980 B

En evaluering av Oslo-Filharmonien og Kristiansand Symfoniorkester/Opera Sør

Rapporten "I takt med tiden" V-0980 B (.pdf)

Formålet med denne evalueringen er å framskaffe kunnskap som kan belyse hvordan orkestrene bidrar til at målene på musikkområdet nås. Evalueringen vurderer også målene om kunstnerisk kvalitet og tilgjengelighet i lys av effektiv ressursutnyttelse.

I St.meld. nr. 32 (2007–2008) Bak kulissene varslet Kulturdepartementet innføringen av periodiske evalueringer på musikk- og scenekunstfeltet. Slike evalueringer er omtalt i senere budsjettproposisjoner, senest i Prop. 1 S (2012–2013), og i tilskuddsbrev til institusjoner på Kulturdepartementets budsjett.

Egenevalueringer: