Ikrafttredelse av endringer i blåreseptforskriften

Helse- og omsorgsdepartementet viser til høring av forslag til endringer i blåreseptforskriften for revaksinering av pasienter som har gjennomgått stamcelletransplantasjon, behandling av bivirkninger ved tuberkulosebehandling og stønad til forbruksmateriell ved tuberkulosebehandling med høringsfrist 22. mars 2013. Endringer i blåreseptforskriften ble fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 25. november 2013.

Revaksinasjon av stamcelletransplanterte

Endringene innebærer at stamcelletransplanterte pasienter får stønad til vaksiner til behandling og forebygging av bestemte allmennfarlige smittsomme sykdommer og smittsomme sykdommer etter blåreseptforskriften § 4. Det er opprettet et nytt ledd i blåreseptforskriften § 4 nr. 3 som omfatter stønad til vaksiner, immunglobuliner og immunsera til forebygging og behandling av smittsomme sykdommer. For å få en helhetlig ordning med rekvirering og utlevering av vaksiner fra FHI blir vaksine mot vannkopper til pasienter med immunsvikt overført fra forskriftens § 2 om forhåndsgodkjent refusjon til § 4 nr. 3 annet ledd.

Det er i tillegg gjort følgende endringer i forskriftens § 4.

  • Overskriften i § 4 er endret til legemidler mot smittsomme sykdommer.
  • Listen med allmennfarlige smittsomme sykdommer i bestemmelsens nr. 1 er fjernet slik at det kun henvises til forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer.
  • Pneumokokksykdom som per i dag inngår i § 4 nr. 3 første ledd er flyttet til nytt annet ledd siden dette ikke er en allmennfarlig smittsom sykdom.
  • Immunglobulin mot vannkopper og vaksine mot vannkopper føres opp på § 4 nr. 3 annet ledd til pasienter med immunsvikt.
  • Meningokokk A+C+W+Y polysakkaridvaksinen er fjernet fra listen da den ikke lenger er tilgjengelig.

Folkehelseinstituttet må oppdatere relevante veiledere i henhold til endringene.

Legemiddelverket bes fjerne Varicella-vaksine fra forhåndsgodkjent refusjon § 2, og vurdere behovet for eventuelle overgangsordninger.

Behandling av bivirkninger ved tuberkulosebehandling

Det er opprettet en ny refusjonskode for behandling av bivirkninger ved tuberkulosebehandling i blåreseptforskriften § 2.

Følgende behandling dekkes: Legemidler til behandling av kløe, kvalme og smerte.

Refusjonskoden omfatter bivirkningsbehandling av både latent og manifest tuberkulosebehandling, og stønad ytes uten egenandel for pasientene. Det må søkes individuell refusjon for dekning av legemidler som ikke er tatt opp på refusjonslisten, herunder vanedannende legemidler til smerter ved tuberkulosebehandling. Departementet ber Helsedirektoratet vurdere om det bør oppstilles tilsvarende vilkår for refusjon av vanedannende legemidler til tuberkulosebehandling som for behandling mot kroniske sterke smerter.

Legemiddelverket bes om å gjøre en vurdering av hvilke legemidler som skal gis forhåndsgodkjent refusjon og oppdatere refusjonslisten senest 1. mars 2014.

Helsedirektoratet oppdaterer rundskriv til § 5-14 i lys av etablering av refusjonskoden for tuberkulosebehandling.

Forbruksmateriell ved tuberkulosebehandling

Blåreseptforskriften § 5 er endret slik at det åpnes for refusjon av forbruksmateriell som benyttes i tuberkulosebehandling. Stønad ytes uten egenandel for pasientene.

Helsedirektoratet utarbeider en liste over produktgrupper/typer det gis stønad til.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2014.

Med vennlig hilsen

Jan Berg (e.f.)
avdelingsdirektør


Maren Krogh
seniorrådgiver

Kopi: Helfo Hovedkontor, Rikshospitalet v/Avdeling for blodsykdommer

Vedlegg: Ny blåreseptforskrift