Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften – bokravet for familieinnvandrere med rett til dagpenger

Justis- og beredskapsdepartementet vedtok 6. april 2018 endringer i forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften). Endringene trer i kraft 15. juni 2018.

Ny § 9-1 b i utlendingsforskriften innebærer at det innføres unntak fra kravet om at partene skal bo sammen dersom en utlending med tillatelse etter utlendingsloven § 40 eller § 41 må ta arbeid eller delta i arbeidsmarkedstiltak annet sted i landet for å oppfylle kravet om å være reell arbeidssøker (mobilitetskravet), jf. folketrygdloven § 4- 5.

For å omfattes av unntaket må dagpenger være innvilget før flyttingen. Videre må det være en direkte sammenheng mellom flyttingen og kravet om å ta ethvert arbeid eller å delta i arbeidsmarkedstiltak. Med direkte sammenheng menes det her at det ikke bør gå lenger tid enn en uke fra dagpengene er stanset til utlendingen tar arbeid annet sted i landet. Ved flytting på grunn av deltakelse i arbeidsmarkedstiltak må flyttingen skje samtidig som vedkommende mottar dagpenger, eller i forbindelse med overgang fra dagpenger til tiltakspenger.

Unntaket gjelder for en «begrenset periode». Perioden skal som hovedregel ikke overstige 6 måneder, og den skal knytte seg til tiden utlendingen må bo annet sted på grunn av arbeid eller arbeidsmarkedstiltak. Partene må gjenoppta samlivet så snart det lar seg gjøre. I vurderingen av om vilkåret er oppfylt kan det legges vekt på om partene gjør eller har gjort det de kan for å flytte sammen igjen, om de besøker hverandre ofte mv.

Utlendingsforvaltningen kan kreve at en utlending som har hatt opphold eller bosted på annen adresse enn samlivspartneren grunnet forhold som nevnt i utlendingsforskriften § 9-1 b, gir opplysninger om dette i forbindelse med samlivserklæring ved søknad om fornyelse eller permanent oppholdstillatelse. UDI skal på bakgrunn av slike opplysninger vurdere om søkeren oppfyller vilkårene for unntak, herunder vurdere behovet for kontroll med at vilkårene for fortsatt oppholdstillatelse ellers er oppfylt samt fare for misbruk.

Utlendingsforvaltningen kan videre kreve at utlendingen fremlegger nødvendig dokumentasjon for at han eller hun er i en slik situasjon, herunder vedtak fra Arbeids- og velferdsetaten om dagpenger, dokumentasjon på at perioden med dagpenger er avsluttet, arbeidskontrakt og eventuell informasjon fra Arbeids- og velferdsetaten om deltakelse i arbeidsmarkedstiltak.

Med hilsen

Nina E. D. Mørk e.f.
avdelingsdirektør
                                                                      Gunhild Bolstad
                                                                      seniorrådgiver