Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften § 6-18 (økonomisk grunnlag ved oppholdstillatelse til selvstendig næringsdrivende)

Arbeids- og sosialdepartementet vedtok 9. september 2021 endringer i forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) § 6-18 om oppholdstillatelse til selvstendig næringsdrivende.

Endringene innebærer at kravet om at utlendingsmyndighetene skal innhente uttalelse om det økonomiske grunnlaget for driften av virksomheten fra fylkeskommunen under søknadsbehandlingen, er fjernet. I tillegg er det nærmere regulert i forskriften hva som menes med økonomisk grunnlag, og at utlendingsmyndighetene kan se hen til midler fra offentlige tilskuddsordninger når de vurderer om det er økonomisk grunnlag for driften av en virksomhet.

Endringene trer i kraft straks.

Nærmere om nytt annet ledd

Utlendinger fra land utenfor EØS som kommer til Norge, skal kunne forsørge seg selv. Det stilles derfor krav til sikret underhold og bolig for at oppholdstillatelse kan innvilges, se utlendingsloven § 58. For å kunne få tiltalelse som selvstendig næringsdrivende, er det en forutsetning at underholdet i det vesentlige vil være sikret gjennom ervervsvirksomheten, jf. utf. § 10-7 tredje ledd. Den selvstendig næringsdrivende må derfor godtgjøre at det er et økonomisk grunnlag for driften av virksomheten, se utf. § 6-18 første ledd bokstav b.

I nytt annet ledd gis det føringer for vurderingen av om det foreligger et økonomisk grunnlag for driften av virksomheten. Det fremgår av her at det økonomiske grunnlaget er godtgjort dersom det er sannsynlig at den selvstendig næringsdrivende vil få tilstrekkelige midler fra drift av virksomheten til å oppfylle kravet til underhold i utf. § 10-7 tredje ledd. Det følger videre av annet ledd annet punktum at utlendingsmyndighetene kan se hen til midler fra offentlige tilskuddsordninger. Med offentlige tilskudd menes midler fra Innovasjon Norge, fylkeskommunen eller andre offentlige institusjoner i Norge som gir støtte til bedrifter og selvstendig næringsdrivende. Ytelser fra Arbeids- og velferdsetaten (NAV) anses derimot ikke som tilskudd.

Det er særlig i saker der søkeren skal starte ny bedrift i Norge at det vil være aktuell å se hen til offentlige tilskudd ved siden av inntekten fra ervervsvirksomheten. Tiden det tar før en nyetablert virksomhet gir tilstrekkelig inntekt vil variere fra bransje til bransje, og det vil være avhengig av søkerens personlige egenskaper og situasjonen i næringslivet. Utlendingsmyndighetene må derfor vurdere konkret i den enkelte saken om, i hvor stor grad og hvor lenge tilskuddsmidler skal medregnes i vurderingen av det økonomiske grunnlaget for driften av virksomheten. Samtidig skal inntekten fra ervervsvirksomheten alltid utgjøre den vesentlige delen av underholdskravet, jf. utlendingsforskriften § 10-7 tredje ledd. Utlendingsmyndighetene kan således ikke innvilge oppholdstillatelse på bakgrunn av tilskuddsmidler alene eller der hvor midlene utgjør en stor del av underholdskravet. Underholdskravet og vilkåret om at det må foreligge økonomisk grunnlag for virksomheten skal vurderes på nytt hvert år ved søknad om fornyet oppholdstillatelse. Det er også et vilkår for permanent oppholdstillatelse at søkeren har vært selvforsørget de siste tolv månedene, jf. utlendingsloven § 62 første ledd bokstav f.

Nytt annet ledd endrer ikke utlendingsmyndighetenes langvarige forvaltningspraksis der de ved vurderingen av underholdskravet etter utf. § 10-7, kan se hen til egne midler.

Nærmere om nytt tredje ledd

Nytt tredje ledd inneholder dokumentasjonskrav. Tidligere krav om å innhente uttalelse om det økonomiske grunnlaget fra fylkeskommunen før tillatelse innvilges, er fjernet. Endringen innebærer at UDI skal vurdere om det foreligger økonomisk grunnlag for driften av virksomheten.

Gode arbeidsmarkedsfaglige vurderinger forutsetter at utlendingsmyndighetene holder seg oppdatert på utviklingen i arbeidsmarkedet. Arbeids- og velferdsdirektoratet utarbeider jevnlig statistikk, rapporter og analyser av arbeidsmarkedet og arbeidsledigheten på nasjonalt og fylkesnivå, som utlendingsmyndighetene bør benytte aktivt i sin saksbehandling.

Med hilsen

Einar Skancke (e.f.)
ekspedisjonssjef

Cathrine Opstad Sunde
avdelingsdirektør