Immateriell kulturarv i Norge

En utredning om UNESCOs konvensjon av 17. oktober 2003 om vern av den immaterielle kulturarven

ABM-utvikling fikk i 2009 i oppdrag å lage en overordnet oversikt over aktuelle fagmiljøer og kulturarvsområder som dekkes av UNESCOs konvensjon av 2003 om vern av den immaterielle kulturarven.

Utredningen "Immateriell kulturarv i Norge"Utredningen "Immateriell kulturarv i Norge" av ABM-utvikling, 1. desember 2010.

I St. prp. Nr. 1 (2008-2009) og gjennom tildelingsbrevet for 2009 fikk ABM-utvikling i oppdrag å lage en overordnet oversikt over aktuelle fagmiljøer og kulturarvsområder som dekkes av UNESCOs konvensjon av 2003 om vern av den immaterielle kulturarven.

Arbeidet skulle gjøres gjennom en omfattende utredning i samarbeid med fagpersoner, fagmiljøer, organisasjoner, utøvere og andre.

Utredningen skulle resultere i en oversikt over forvaltningen av den immaterielle kulturarven i Norge på overordnet nivå. Den skulle også omhandle definisjoner av begreper og forslag til hvilke områder som skal tilregnes den immaterielle kulturarven i Norge samt en oversikt over eksisterende dokumentasjon.

I tillegg skulle det gis en oversikt over udekkede felt, historisk og i vår egen samtid, hvor det er nødvendig med særskilte tiltak samt immateriell kulturarv med særlig vernebehov.