Inntekter og utgifter i hyttekommuner

Telemarksforsking har i samarbeid med Senter for økonomisk forskning (SØF) og Agderforskning (AF) kartlagt inntekter og utgifter i hyttekommuner.

I mai 2014 ble det lyst ut et prosjekt for å kartlegge utgifter og inntekter i hyttekommuner. Prosjektet ble tildelt Telemarksforsking, i samarbeid med Senter for økonomisk forskning (SØF) og Agderforskning.

Formålet med prosjektet var å fremskaffe informasjon om utgifter og inntekter i kommuner med hyttebebyggelse. Arbeidet er gjennomført ved bruk av casestudier, en surveyundersøkelse og en økonometrisk studie. Prosjektet er nå ferdigstilt og overlevert departementet. 

Inntekter og utgifter i hyttekommuner (pdf)
TF-rapport nr. 349, 2015