Instruks om berostillelse av behandlingen av saker etter utlendings-forskriften § 19-7

1.    Innledning

Vi viser til departementets alminnelige instruksadgang. Departementet kan instruere Utlendingsdirektoratet (UDI), Politidirektoratet (POD) og Utlendingsnemnda (UNE) om prioritering av saker, jf. utlendingsloven § 76 andre ledd siste punktum.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) har forvaltnings­ansvaret for utlendings­loven kapittel 13 og utlendingsforskriften kapittel 19, som inneholder regler om innreise og opphold for utlendinger som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen, jf. kongelig resolusjon 18. desember 2009 nr. 1582.

Politiet gjennomfører registrering og utsteder registreringsbevis til EØS-borgere, jf. utlendingsforskriften § 19-22. Videre har politiet også vedtakskompetanse til å innvilge søknader i enkelte saker, jf. utlendingsforskriften §§ 19-23 andre ledd og 19-25 tredje ledd. Instruksen gjelder derfor også for politiet.

Bakgrunnen for instruksen er at departementet for tiden arbeider med en endring av utlendingsforskriften § 19-7. Sakene som nå stilles i bero ved denne instruksen skal behandles etter den nye forskriftsbestemmelsen når den foreligger.

2.    Instruks

Departementet instruerer herved UDI, POD og UNE om å berostille behandlingen av saker etter utlendingsforskriften § 19-7 i påvente av en eventuell endring av bestemmelsen.

Dette innebærer at det ikke skal fattes vedtak om oppholdsrett etter utlendingsforskriften § 19-7 til familiemedlemmer av EØS-borgere som oppholder seg i Norge. Berostillelsen gjelder utstedelse av registreringsbevis etter utlendingsloven § 117, søknad om oppholdskort etter utlendingsloven § 118, søknad om varig oppholdsbevis og varig oppholdskort etter utlendingsloven § 119 og der det er søkt om å bevare retten til opphold i riket etter utlendingsloven §§ 113 tredje og fjerde ledd samt 114 tredje og fjerde ledd. Politiet skal i perioden sakene er stilt i bero fremdeles ta imot søknader i sakene etter utlendingsloven §§ 113, 114 og 118 og 119.

UDI og UNE kan innvilge søknader/ta klager til følge i saker hvor vilkårene etter gjeldende regelverk klart er oppfylt. Politiet skal ikke innvilge søknader i perioden instruksen er gjeldende. Videre kan UDI og UNE avslå søknader hvor det er klart at det foreligger misbruk av EØS-reglene, jf. utlendingsloven § 120. UDI og UNE kan fortsatt innhente opplysninger fra partene og foreta nødvendige undersøkelser for å avgjøre om en sak kan behandles eller skal stilles i bero. Saken skal stilles i bero uten nærmere undersøkelser hvis søkeren ikke har sykeforsikring eller denne er mangelfull.

Berostillelsen omfatter både saker som er til behandling i UDI, politiet og UNE, samt fremtidige saker. Departementet instruerer videre UDI, politiet og UNE om å berostille relaterte saker (utvisning, bortvisning og tilbakekall), som ikke kan avgjøres før det foreligger endelig vedtak i saken etter utlendingsforskriften § 19-7. Berostillelsen innebærer også at politiet ikke skal opprette nye saker eller sende forhåndsvarsel om mulig tilbakekall, bortvisning eller utvisning i tilfeller hvor utlendingsforskriften § 19-7 skal vurderes.

Departementet legger til grunn at dersom et familiemedlem til en EØS-borger oppholder seg i Norge, og søker om oppholdsrett etter utlendingsforskriften § 19-7, har søkeren rett til fortsatt opphold på samme vilkår som før søknaden ble fremmet.   

Instruksen trer i kraft straks.


Med hilsen

Einar Skancke 

ekspedisjonssjef


Cathrine Opstad Sunde

avdelingsdirektør