Instruks om bortvisning av asylsøkere til 1. asylland

Justisdepartementet
23. juni 2000

Instruks om bortvisning av asylsøkere til 1. asylland.

1. Innledning

Utlending som har reist til Norge etter å ha oppnådd beskyttelse i annet land, eller etter å ha hatt opphold i stat eller område hvor utlendingen ikke var forfulgt og heller ikke hadde grunn til å frykte tilbakesendelse til sitt hjemland, kan bortvises til dette såkalte første asyllandet uavhengig av om utlendingen kan ansees som flyktning.

Hensikten med denne innstruks er at bortvisning til første asylland blir foretatt så raskt som mulig i de tilfellene det er grunnlag for det.

Instruksen får også anvendelse når en utlending ikke formelt søker asyl, men påberoper seg forhold som innebærer at utlendingen reelt sett er å anse som asylsøker.

Det politidistrikt der en utlending melder seg og søker asyl, skal på bakgrunn av de opplysninger som fremkommer i registreringsskjema GP-7055 for asylsøkere og eventuelle vedlegg, ta stilling til om saken er av en slik karakter at Utlendingsdirektoratet bør vurdere om det er grunnlag for bortvisning til første asylland. Er politiet i tvil om saken bør oversendes Utlendingsdirektoratet som bortvisningssak, tas det telefonisk kontakt med direktoratet.

Denne instruks kommer ikke til anvendelse i saker hvor søkeren har fått endelig avslag på sin asylsøknad i land han ellers kunne bortvises til.

2. Frister

Det er nødvendig å overholde de meget korte fristene som gjelder for bortvisning til første asylland i henhold internasjonal praksis.

Fristen er normalt 48 timer for retur til europeisk land etter at søkeren ankom Norge.

Bortvisning til et av de nordiske land skal normalt skje innen 24 timer etter ankomst Norge, og da etter forutgående kontakt mellom politimyndighetene i de aktuelle land. Det er normalt nødvendig å overholde 24 timersfristen for å få returnert ikke-visumpliktige utlendinger med gyldig reisedokument. Bortvisningsvedtak treffes av Utlendingsdirektoratet på vanlig måte.

Forøvrig kommer reglene i den nordiske passoverenskomstens artikkel 10, jfr. artikkel 6, til anvendelse ved tilbaketakelse mellom de nordiske land. Tilbaketakelsesplikten gjelder i 6 måneder etter innreise. Det er et vilkår at anmodningen om tilbaketakelse fremsettes innen 1 måned etter at myndighetene er blitt kjent med utlendingens tilstedeværelse i landet. En slik anmodning fremsettes av Utlendingsdirektoratet. Politiet skal sørge for at direktoratet får de nødvendige opplysninger for å fremsette en slik anmodning innen fristen.

Norge har inngått avtale med Forbundsrepublikken Tyskland om at personer som er reist derfra til Norge uten tillatelse og som blir pågrepet innen 7 dager etter innreise, kan overgis til tyske grensemyndigheter innen denne fristen.Det må kunne dokumenteres at innreisen var ulovlig.

Tyske grensemyndigheter må forhåndsvarsles om mulig tilbakesendelse så snart som mulig. Iverksetteing av bortvisningsvedtak kan først skje etter forutgående avtale med de to lands myndigheter.

En eventuell tilbaketakelse etter 7 dagers fristen må fremmes av Utlendingsdirektoratet.

3. Rett til advokatbistand

Dersom det antas å foreligge grunnlag for bortvisning til første asylland, skal politiet orientere utlendingen om dette og om hans rett til fullmektig, fritt rettsråd m.m. Politiet skal bistå søkeren med å skaffe advokat med mindre søkeren tilkjennegir at slik bistand ikke ønskes.

Tolk skal tilkalles dersom det er nødvendig for å oppnå en forsvarlig kommunikasjon.

4. Saksbehandling

Når politiet antar at det foreligger grunnlag for bortvisning til første asylland skal registreringsskjema med eventuelle vedlegg omgående oversendes Utlendingsdirektoratet, Koordineringskontoret pr. telefaks 22 11 55 69. Utenom kontortiden kontaktes Utlendingsdirektoratets vakt før saken oversendes vaktens telefaks, jfr. UDI - rundskriv nr. 15/92 av 01.10.92.

Forhåndsvarsel etter forvaltningslovens § 16 skal da være gitt. Alle sidene i saken skal merkes med FREMKON-nummer. Har registrering på FREMKON ikke vært mulig skal søkerens navn påføres alle sider.

Fingeravtrykk skal opptas på egen blankett GP-5081 med hjemmel i utlendingslovens § 37 tredje ledd. Disse skal straks sendes KRIPOS. Forøvrig vises til utfyllende rettningslinjer i rundskriv G-194/92.

Utlendingsdirektoratet treffer vedtak i saken, normalt samme dag saken oversendes fra det aktuelle kammer. Dersom søkeren ikke bortvises følges vanlig prosedyre for behandling av asylsøknader.

Et bortvisningsvedtak treffes skriftlig. Det skal inneholde angivelse av tidspunkt for når iverksetting tidligst kan skje. I disse sakene er det nødvendig å sette en meget kort frist. Det skal fremgå i vedtaket at eventuell anmodning om utsatt iverksetting må innleveres omgående.

Vedtaket ekspederes omgående tilbake til politiet pr. telefaks.

5. Underretning om vedtak

Politiet skal straks underrette søkerens advokat / fullmektig om vedtaket. Politiet må sørge for at advokaten / fullmektigen er tilgjengelig når Utlendingsdirektoratets vedtak foreligger.

Det skal fremgå av underretningen at vedtaket kan påklages til Justisdepartementet og gjeldende frister jfr. forvaltningslovens §§ 27 og 42. Frister løper fra underretning er gitt. Det forutsettes at advokat / fullmektig som har påtatt seg å bistå asylsøker i sak om mulig bortvisning til første asylland, holder seg tilgjengelig på meget kort frist, slik at saksbehandlingen av denne grunn ikke forsinkes. Dersom søkeren ikke er representert ved advokat / fullmektig, underretter politiet søkeren direkte. Eventuell anmodning om utsatt iverksetting må innleveres til politiet omgående, fortrinnsvis sammen med klage over vedtaket. Klagefriste er imidlertid alltid 3 uker. Politiet oversender omgående anmodningen til Utlendingsdirektoratet pr. telefaks.

6. Effektuering av vedtak

Direktoratet avgjør spørsmålet om utsatt iverksetting. Utsatt iverksetting innrømmes ikke med mindre anmodningen eller klagen inneholder nye opplysninger av betydning for saken. Avslag på slik anmodning skal grunngis, jfr. forvaltningslovens § 42 annet ledd, og bør være skriftlig dersom det er tid til dette.

Retur til første asylland skal skje så snart som mulig etter innreise til Norge. Politiet vurderer om det bør tas kontakt med myndighetene i det aktuelle land før utreise, jfr. også pkt. 2 ovenfor.

Politiet påfører saken tidspunkt for uttransportering før saken sendes Utlendingsdirektoratet.