AI-98/09 - Instruks om reiserestriksjoner overfor enkeltpersoner fra Hviterussland

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
 

 

 

 

Nr.                                        Vår ref                                         Dato
AI-98/09                                200603633                                  17.12.2009

 

Instruks om reiserestriksjoner overfor enkeltpersoner fra Hviterussland

Departementet viser til at utlendingsloven 2008 trer i kraft 1.1.2010. Utlendingsloven 2008 § 76 tredje ledd medfører at departementet kan instruere Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda for å ivareta hensynet til grunnleggende nasjonale interesser og utenrikspolitiske hensyn.

Departementet viser til tidligere instrukser gitt på bakgrunn av at Norge har sluttet opp om EUs felles holdninger om særlige tiltak mot enkelte navngitte personer i Hviterussland.

Norge har sluttet opp om EUs felles holdning 2009/314/FUSP av 6.4.2009 som opphever felles holdning 2008/844/FUSP av 10.11.2008, se melding fra UD 22.4.2009 (vedlagt).

Felles holdningens art 2 nr 1 og 2, innebærer at reiserestriksjonene, gjennomført i tidligere instrukser fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet, mot én av de to navngitte personene i vedlegg II, og mot samtlige av de navngitte personene i vedlegg III til felles holdning 2006/276/FUSP, fortsatt suspenderes. Dette innebærer ingen endringer fra tidligere.

Videre forlenges gyldigheten til tidligere felles holdning 2006/276/FUSP frem til den 15. 3.2010.

Med hjemmel i utlendingsloven 2008 § 76 tredje ledd instrueres Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda, utenriksstasjonene og politiet om at det ikke skal utstedes visum til navngitte personer fra Hviterussland, jf. utlendingsloven § 10 annet ledd, og at disse personene nektes innreise og transitt gjennom Norge, jf. § 17 første ledd bokstav l.

Lenker til relevante dokumenter:

2006/276/FUSP: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:101:0005:0010:EN:PDF

2009/314/FUSP: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:093:0021:0022:EN:PDF

Denne instruksen gjelder fra og med 1.1.2010 og inntil 15.3.2010, dersom gyldighetsperioden ikke blir forlenget, eller instruksen blir opphevet eller erstattet med ny instruks.

Utlendingsdirektoratet bes gjennom Politidirektoratet om å orientere politidistriktene. Direktoratet har også ansvar for å orientere utenriksstasjonene på vanlig måte.

Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinfo og Utenriksdepartementet er orientert ved kopi av denne instruksen.

 

Med hilsen

 
 

Sissil M. Pettersen (e.f.)
avdelingsdirektør                            

                                                                                   Lene Smith Walaas
                                                                                   rådgiver

 

 

Vedlegg:
Melding fra UD av 22.4.2009

 

Kopi:
Utenriksdepartementet
Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinfo
Rvp-redaksjonen@udi.no